Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op ontheffing kartelverbod Asfaltcentrale Doetinchem

NMa wijst ontheffingsverzoek ACD af na uittreding van KWS uit samenwerkingsovereenkomst, aangezien deze niet onder kartelverbod valt.

Op 31 maart 1998 ontving de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) een aanvraag om ontheffing van de Asfaltcentrale Doetinchem v.o.f. (hierna: ACD of aanvraagster) met het verzoek een ontheffing te verlenen van het verbod van artikel 6, eerste lid, van de Mededingingswet (hierna: Mw) op grond van artikel 17 Mw.

De NMa heeft op 14 februari 2002 een conceptbesluit inzake de onderhavige ontheffingsaanvraag aan ACD gezonden. Daarin stond dat de NMa voornemens was om de ontheffingsaanvraag af te wijzen. De reden betrof het feit dat de ontheffingsaanvraag met betrekking tot ACD onder de reikwijdte van het kartelverbod viel, zoals vervat in artikel 6, eerste lid, Mw. Daarnaast voldeed de aanvraag niet aan de cumulatieve ontheffingsvoorwaarden van artikel 17 Mw. Bij toezending van het conceptbesluit is ACD de gelegenheid geboden met concrete wijzigingsvoorstellen aan te geven hoe het samenwerkingsverband op een dusdanige manier wordt gewijzigd, dat deze niet langer onder de reikwijdte van het kartelverbod valt.

Het definitieve voorstel houdt in dat Koninklijke Wegenbouw Stevin B.V. uit ACD treedt.

Op de relevante markt, te weten de markt voor het asfalteren van wegen in Nederland, hebben deze ondernemingen een gezamenlijk marktaandeel van ongeveer 15%. Aangezien de overblijvende ondernemingen in ACD een gezamenlijk marktaandeel van minder dan 20% op de relevante markt hebben, is het resultaat van het uittreden van KWS dat de samenwerkingsovereenkomst, voor zover dat noodzakelijk is, onder het toepassingsbereik van de bovengenoemde Groepsvrijstelling valt. Voor de onderhavige samenwerkingsovereenkomst, met inachtneming van de wijzigingen zoals die door de vennoten in de overeenkomst d.d. 10 januari 2003 zijn vastgelegd, geldt derhalve, gelet op artikel 12 dan wel artikel 13 Mw, artikel 6, eerste lid, Mw niet.

Gelet op het bovenstaande wordt de aanvraag van ACD om ontheffing in de zin van artikel 17 Mw voor de aangemelde overeenkomst afgewezen, aangezien deze overeenkomst, met inachtneming van de wijzigingen zoals die door de vennoten in de overeenkomst d.d. 10 januari 2003 zijn vastgelegd, niet in strijd is met het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw.

 

Documenten

Besluit op ontheffing kartelverbod Asfaltcentrale Doetinchem (PDF - 74.99 KB)
 

Bijlagen

Besluit inzake mededingingsafspraken (incl. besluiten op klachten) in zaak 329 (PDF - 72.46 KB)
 

Meer in deze zaak