Kruimelpad

Privacy

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. En om u daar goed over te informeren. Op deze pagina leest u wat wij doen om uw gegevens te beschermen.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Bijvoorbeeld uw naam, uw huisadres of e-mailadres. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt u meer informatie over de definitie van persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens is nodig om onze wettelijke taken uit te voeren. Het helpt ons bijvoorbeeld om vast te stellen wie er verantwoordelijk is voor een overtreding. Of om onderzoek te doen naar problemen die consumenten en bedrijven bij ons hebben gemeld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Bijvoorbeeld: hebben we een onderzoek afgerond? En hebben we de persoonsgegevens niet meer nodig? Dan verwijderen we deze gegevens. Daarbij houden we ook rekening met wat er in de Archiefwet staat.

Delen wij uw gegevens met derden?

De uitvoering van onze wettelijke taken kan ertoe leiden dat we gegevens, inclusief persoonsgegevens, delen met derden. Bijvoorbeeld met andere (Europese) toezichthouders, het Openbaar Ministerie of gerechtelijke instanties. Dit doen we alleen als dat volgens de wet mag.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De ACM volgt de strenge beveiligingsnormen van de Rijksoverheid. Daarnaast hebben wij als toezichthouder extra technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens bij het uitvoeren van onze wettelijke taken. Een aantal voorbeelden:

  • Als wij onderzoek doen naar een bedrijf en daarvoor de administratie of e-mails verzamelen, dan staan daar vaak persoonsgegevens in;
  • Wanneer u een kartel bij ons clementiebureau meldt verwerken wij uw gegevens;
  • Wij verzamelen voor onze onderzoeken informatie zoals persoonsgegevens via openbare bronnen op internet. Onder andere op basis van Open Source Intelligence;
  • Wij registreren uw gegevens als u een vraag of melding deelt met de ACM of ACM ConsuWijzer. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de ACM.

Wat registreren wij als u zelf contact met de ACM opneemt of met ACM ConsuWijzer?

Heeft u als consument contact met ACM ConsuWijzer? Bent u ondernemer en heeft u vragen over uw rechten als afnemer van een energieproduct of een telecomproduct? Of wilt u een melding/tip doorgeven? Dan registreren wij in ieder geval uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, maar u kunt daarbij ook uw adres, postcode, woonplaats en organisatie/bedrijf opgeven. Ook kunt u eventueel gegevens van anderen die uw klacht ondersteunen opgeven. Daarnaast nemen we gesprekken met ACM ConsuWijzer op.

Wij laten ook een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren door KCM Survey. Wij verstrekken na afloop van uw contact met de ACM of ACM ConsuWijzer daarom uw e-mailadres aan KCM Survey. Na afloop van uw contact met ACM ConsuWijzer krijgt u van KCM Survey op uw e-mailadres een verzoek om deel te nemen aan dit klanttevredenheidsonderzoek.

Dit doen we alleen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens nadat u contact met ons hebt opgenomen?

Nadat u contact met ons hebt opgenomen zal de ACM uw persoonsgegevens maximaal 5 jaar bewaren, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. De gespreksopnamen van ACM ConsuWijzer bewaren we 6 maanden. Daarna verwijderen wij uw gegevens.

Neemt u deel aan het klanttevredenheidsonderzoek? Dan bewaart KCM Survey uw persoonsgegevens 3 maanden. Doet u niet mee met dit onderzoek? Dan verwijdert KCM Survey uw e-mailadres na 8 weken.

Waarom bewaren wij uw persoonsgegevens nadat u contact met ons hebt opgenomen?

Het verwerken van persoonsgegevens is nodig om onze wettelijke taken uit te voeren. Wij bewaren uw gegevens om de volgende redenen:

  1. Neemt u nog een keer contact met ons op? Dan kunnen wij zien wat er in het eerdere contact besproken is.
  2. De informatie die u geeft is belangrijk voor de uitvoering van onze toezichts- en handhavingstaken. Om te bepalen of een bedrijf zich aan de regels houdt is vaak nader onderzoek nodig. Het kan voorkomen dat wij u bellen met de vraag of u een verklaring af wilt leggen.
  3. Wij werken continu aan het verbeteren van onze dienstverlening. Daarom voeren wij een kwaliteitsonderzoek uit en laten wij een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren door KCM Survey.

De Functionaris Gegevensbescherming (FG)

De ACM heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangewezen en aangemeld bij de AP. De FG is onafhankelijk en houdt intern toezicht op de naleving en toepassing van de AVG en de Uitvoeringswet AVG. De FG van de ACM is te bereiken via privacy@acm.nl.

Welke rechten heeft u als uw persoonsgegevens worden verwerkt?

U heeft het recht om de ACM te vragen inzage te geven in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u ons per e-mail benaderen via privacy@acm.nl of schriftelijk via ons regulier postadres. Meer informatie over uw rechten is te vinden op de website van de AP .

Bij de AP kunt u een klacht indienen over de wijze waarop de ACM uw persoonsgegevens verwerkt.

Meer weten?

Heeft u vragen of klachten over dit privacy statement? Of over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan? Wij geven u graag uitleg.

Contact met de ACM

Meer weten over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Bezoek de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.