Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op ontheffing kartelverbod Asfalt Centrale Stedendriehoek

Ook na wijziging samenwerkingsovereenkomst ACS acht NMa deze in strijd met kartelverbod en wijst de ontheffingsaanvraag af.

Op 31 maart 1998 ontving de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) een aanvraag om ontheffing van Asfalt Centrale Stedendriehoek V.O.F. (hierna: ACS of aanvraagster) met het verzoek een ontheffing te verlenen van het verbod van artikel 6, eerste lid, van de Mededingingswet (hierna: Mw) op grond van artikel 17 Mw.

Op 7 februari 2002 heeft de NMa aan ACS een conceptbesluit doen toekomen met betrekking tot de ontheffingsaanvraag ACS waaruit kan worden afgeleid dat de d-g NMa voornemens is om de ontheffingsaanvraag af te wijzen. De reden betrof het feit dat de ontheffingsaanvraag met betrekking tot ACS onder de reikwijdte van het kartelverbod viel, zoals vervat in artikel 6, eerste lid, Mw. Daarnaast voldeed de aanvraag niet aan de cumulatieve ontheffingsvoorwaarden van artikel 17 Mw. Bij toezending van het conceptbesluit is ACS de gelegenheid geboden met concrete wijzigingsvoorstellen aan te geven hoe het samenwerkingsverband op een dusdanige manier wordt gewijzigd, dat deze niet langer onder de reikwijdte van het kartelverbod valt.

Aanvraagster heeft het volgende aanpassingsvoorstel ingediend ten aanzien van ACS, te weten: De Vennootschap onder Firma ACS wordt omgevormd tot een Besloten Vennootschap (hierna: BV). Heijmans zal uit ACS treden. Het voorstel van aanvraagster komt er op neer dat de meerderheid van de aandelen alsmede de uitsluitende zeggenschap in de BV in handen komen van Dura Vermeer. KWS en HBG behouden elk een minderheidsdeelneming zonder enige vorm van zeggenschap en zonder vertegenwoordiging in de bestuursorganen van de BV. Volgens aanvraagster wordt iedere vorm van uitwisseling van commercieel gevoelige informatie tussen de laatstgenoemde aandeelhouders hierdoor uitgesloten.

De door aanvraagster gedane voorstellen liggen ver af van de door de NMa in de loop van de procedure geschetste contouren van oplossingsrichtingen en kunnen ook anderszins de gesignaleerde mededingingsproblemen niet ondervangen(zie ook randnummers 139 tot en met 156). In ACS zou, na implementatie van het aanpassingsvoorstel, worden deelgenomen door drie grote landelijke wegenbouwers, te weten: Dura Vermeer, KWS en HBG. Door de voorstellen worden de sterke gezamenlijke positie van de drie overblijvende deelnemers in ACS op de markt voor het asfalteren van wegen in Nederland (marktaandeel van ongeveer 35%64), alsmede de hoge uniformering van kosten, niet weggenomen. De gezamenlijke productie van de drie overblijvende deelnemers in ACS voorziet in (bijna) de gehele behoefte van de drie overblijvende deelnemers in ACS aan asfalt, hetgeen meebrengt dat de samenwerking op de markt voor de productie van asfalt in het onderhavige geval noodzakelijkerwijs leidt tot de coördinatie van het concurrentiegedrag op de markt voor het asfalteren van wegen in Nederland.

Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat de aanvraag van ACS om ontheffing in de zin van artikel 17 Mw voor de aangemelde overeenkomst wordt afgewezen, aangezien deze overeenkomst in strijd is met het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw en niet in aanmerking komt voor een ontheffing op grond van artikel 17 Mw.

 

Documenten

Besluit op ontheffing kartelverbod Asfalt Centrale Stedendriehoek (PDF - 653.68 KB)
 

Bijlagen

Besluit inzake mededingingsafspraken (incl. besluiten op klachten) in zaak 318 (PDF - 651.78 KB)
 

Meer in deze zaak