Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa onderzoekt executieveilingen

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft deze week onaangekondigde onderzoeken gedaan bij 10 personen en vastgoedondernemingen die via executieveilingen handelen in onroerend goed, zoals huizen en bedrijfspanden. Daarnaast zijn verschillende personen door de NMa gehoord. Aanleiding voor het onderzoek is door de NMa verkregen informatie waardoor de NMa vermoedt dat er sprake is van kartelafspraken tussen handelaren in onroerend goed. Hierdoor komt er mogelijk een lagere prijs tot stand voor op de veiling aangeboden huizen. Als na afloop van het onderzoek blijkt dat er kartelafspraken zijn gemaakt dan zijn consumenten, die hun huis gedwongen moesten verkopen, hiervan mogelijk de dupe doordat zij dan achterblijven met een onnodig hoge restschuld.

De NMa legt bedrijfsbezoeken af bij een vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet, zoals afspraken over prijs of marktverdeling. Doel is materiaal te verzamelen om te bepalen of daadwerkelijk van een overtreding sprake is. Bij deze bezoeken zijn 65 medewerkers van de NMa ingezet. Het feit dat de NMa deze onaangekondigde bezoeken uitvoert, wil uitdrukkelijk niet zeggen dat de ondernemingen in kwestie zich schuldig hebben gemaakt aan concurrentiebeperkend gedrag en zegt niets over de mogelijke uitkomst van het onderzoek. Naast onderzoek naar het gedrag van de ondernemingen wordt ook onderzoek gedaan naar de mogelijke betrokkenheid van personen bij een overtreding van de Mededingingswet.

De procedure van het onderzoek ziet er verder als volgt uit. Als de NMa op basis van het onderzoek tot de conclusie komt dat er daadwerkelijk sprake is van een redelijk vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet, dan kan de NMa een rapport opmaken tegen de betrokken ondernemingen en/of personen. Naar aanleiding van dit rapport kan een onderneming of persoon zich zowel schriftelijk als mondeling (tijdens een hoorzitting) verdedigen. Na de betrokken partijen gehoord te hebben, beslist de NMa of de vermoede overtreding kan worden vastgesteld, en zo ja welke sanctie wordt opgelegd aan de betrokken ondernemingen en/of personen. Voor ondernemingen kunnen die sancties oplopen tot maximaal tien procent van de wereldwijde omzet en voor personen geldt een maximum van 450.000 euro.

De NMa kan nog geen uitspraken doen over de verwachte duur van het onderzoek. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de zaak en de mate van medewerking van betrokken ondernemingen en personen.

Op een executieveiling worden huizen geveild van mensen die hun betalingsverplichtingen niet meer kunnen nakomen tegenover de bank die aan hen de hypothecaire lening heeft verstrekt. Personen en ondernemingen kunnen via een executieveiling bieden op dergelijke huizen. Een bank gaat pas in het uiterste geval over tot het verkopen van een pand via een executieveiling. Het aantal gedwongen verkopen van huizen via een executieveiling is gestegen van 362 objecten in 1998 tot 1779 objecten in 2008. Mede door de economische crisis is de verwachting dat het aantal te veilen huizen snel verder zal stijgen de komende jaren.

Clementie aanvragen

Deelnemers aan een kartel kunnen op grond van de clementieregeling van de NMa strafvermindering krijgen. Ook een kartelondersteuner of een betrokken persoon kan een beroep doen op deze clementieregeling. Bekijk de clementieregeling van de NMa.

Tips

De NMa hecht veel waarde aan signalen, bij voorkeur onderbouwd met documenten, die zij krijgt van burgers en ondernemingen over mogelijke overtredingen van de Mededingingswet. Met deze signalen kan de NMa haar kennis van een bepaalde sector vergroten en mogelijke overtredingen opsporen. De NMa krijgt jaarlijks zo'n 4000 signalen over mogelijke overtredingen van de Mededingingswet. Ondernemingen kunnen voor meer informatie of om een tip te melden contact opnemen met de Bedrijvenlijn van de NMa, tel. 0800-0231885. Consumenten kunnen hun tip of signaal melden via Consuwijzer.nl, het informatieloket van de NMa, de Onafhankelijke Telecom Autoriteit (OPTA) en de Consumentenautoriteit (CA), tel. 088-0707070.