Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Ontwerpbesluit codewijziging elektriciteitsbalancering

26-10-2018

Netbeheer Nederland, TenneT en de NEDU hebben op 12 juli 2018 een voorstel ingediend voor de nationale voorwaarden voor balancering. TenneT is op grond van artikel 18 van de Verordening (EU) 2017/2195  van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (hierna: EB Verordening) verplicht om dit voorstel aan de ACM ter goedkeuring voor te leggen.

Dit codewijzigingsvoorstel is ook namens de NEDU ingediend omdat in de Informatiecode elektriciteit en gas meerdere verwijzingen naar de Netcode elektriciteit en de Systeemcode elektriciteit moeten worden aangepast.

EB Verordening

Op 18 december 2017 is de EB Verordening in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de Europese balanceringsmarkten te integreren. Hiervoor wordt een reeks technische, operationele en marktregels vastgesteld voor het beheer van de werking van balanceringsmarkten.

Wijzigingen ontwerpbesluit

Dit ontwerpbesluit gaat om de voorwaarden voor balancing service providers (BSP's) en voorwaarden voor balancing responsible parties (BRP's).

De belangrijkste onderdelen van dit ontwerpbesluit zijn

  • aanvullingen op de beschrijving van het BRP erkenningsproces, het uitfaseren van de handelserkenning en de expliciete uitsluiting van netbeheerders in het erkenningsproces;
  • definiëring van de BSP rol, en het beschrijven van het erkenningsproces van een BSP;
  • consolideren van bestaande praktijk in de Netcode elektriciteit;
  • de mogelijkheid dat een BSP meerdere BRP's per bieding aanwijst, en het uitbreiden van de secundaire markt voor balanceringscapaciteit;
  • aanpassing van het begripsgebruik, waarmee wordt aangesloten bij de definities uit de GL EB;
  • mogelijkheid voor BSP’s om zowel asymmetrisch als symmetrisch balanceringscapaciteit voor op- en afregelen voor het product regelvermogen te kunnen aanbieden.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven. De laatste dag waarop u uw zienswijze kunt indienen is 5 december 2018.

Lees het ontwerp codebesluit wijziging voorwaarden voor balancering 

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?