Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijze VEMW op ontwerpbesluit codewijziging balancering

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van VEMW op het ontwerp codebesluit elektriciteitsbalancering.

Wat was het doel van het ontwerp codebesluit elektriciteitsbalancering?

Het ontwerp codebesluit gaat over voorwaarden voor elektriciteitsbalancering. TenneT is op grond van artikel 18 van de EB Verordening verplicht om een voorstel te doen omtrent de voorwaarden voor balancering. Door de code te wijzigen worden de voorwaarden voor balancing service providers (BSP's) en voorwaarden voor balancing responsible parties (BRP's) vast gelegd.

Wat houdt de zienswijze van VEMW in?

De zienswijze van VEMW ziet op de introductie van de rol van BSP. Door de introductie van de nieuwe BSP-rol vraag VEMW aan ACM om aandacht te geven aan de consistente definitie van rechten en plichten in deze voorwaarden voor balancering en verzoekt om verduidelijking van de ACM met betrekking tot de noodzaak vanuit juridische zekerheid voor het vaststellen in een Nederlandse definitie van de BSP. Daarnaast acht VEMW een verduidelijking van de interpretatie van de ACM wenselijk in verhouding tot het takenpakket van de BSP en met name de vereisten voor de BSP over de aggregatie van productie en verbruikseenheden.

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor ACM omdat deze ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Bij codebesluiten kunnen zienswijzen aanleiding geven voor ACM om Netbeheer Nederland opdracht te geven het codevoorstel te wijzigen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Zienswijze VEMW ontwerpbesluit artikel 18 EBGL (PDF - 68.28 KB)