Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Zienswijze Energie-Nederland op ontwerpbesluit codewijziging balancering

24-12-2018

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van Energie-Nederland op het ontwerp codebesluit elektriciteitsbalancering.

Wat was het doel van het ontwerp codebesluit elektriciteitsbalancering?

Het ontwerp codebesluit gaat over voorwaarden voor elektriciteitsbalancering. TenneT is op grond van artikel 18 van de EB Verordening verplicht om een voorstel te doen omtrent de voorwaarden voor balancering. Door de code te wijzigen worden de voorwaarden voor balancing service providers (BSP's) en voorwaarden voor balancing responsible parties (BRP's) vast gelegd.

Wat houdt de zienswijze van Energie-Nederland in?

De zienswijze van Energie-Nederland ziet op de introductie van de rol van BSP en BRP. Zij vraagt de ACM om aandacht voor de consistente definitie van rechten en plichten in deze voorwaarden.

Energie-Nederland gaat in haar zienswijze verder in op de mogelijkheid van asymmetrisch inkopen van balanceringscapaciteit. Energie-Nederland benadrukt dat asymmetrische inkoop, dus het apart kunnen aanbieden van opregel- en afregelvermogen, een belangrijke ontwikkeling is voor productie-installaties van duurzame energie zoals wind- en zonneparken. Het aandeel duurzame energie in de elektriciteitsmarkt zal de komende jaren snel toenemen. Voor deze eenheden is asymmetrisch inkopen waardevol, omdat deze eenheden veel sneller vermogen kunnen afregelen dan conventionele eenheden en tegelijk meer moeite hebben om vermogen op te regelen. Daarnaast is het voor aanbieders eenvoudiger om een enkelzijdige portefeuille samen te stellen dan een tweezijdige. Het mogelijk maken van asymmetrisch inkopen kan zorgen voor een meer liquide markt en daarmee de totale capaciteitskosten helpen te reduceren. Energie-Nederland vindt het daarom belangrijk dat asymmetrische inkoop (in de nabije toekomst) wel mogelijk gemaakt wordt. Maar wel naast de mogelijkheid van symmetrische inkoop.

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor ACM omdat deze ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Bij codebesluiten kunnen zienswijzen aanleiding geven voor ACM om Netbeheer Nederland opdracht te geven het codevoorstel te wijzigen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?