Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Zienswijze Netbeheer Nederland op ontwerpbesluit codewijziging balancering

24-12-2018

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van Netbeheer Nederland op het ontwerp codebesluit elektriciteitsbalancering.

Wat was het doel van het ontwerp codebesluit elektriciteitsbalancering?

Het ontwerp codebesluit gaat over voorwaarden voor elektriciteitsbalancering. TenneT is op grond van artikel 18 van de EB Verordening verplicht om een voorstel te doen omtrent de voorwaarden voor balancering. Door de code te wijzigen worden de voorwaarden voor balancing service providers (BSP's) en voorwaarden voor balancing responsible parties (BRP's) vast gelegd.

Wat houdt de zienswijze van Netbeheer Nederland in?

Netbeheer Nederland benadrukt in zijn zienswijze dat het codewijzigingsvoorstel een inhoudelijke samenhang kent met het op 15 oktober 2015 ingediende voorstel BR-15-1072 met betrekking tot de uitfasering van het E3 profiel voor grootverbruikaansluitingen kleiner dan 100 kW (hierna: voorstel uitfaseren E3). Uit oogpunt van doelmatige toepassing van de balanceringsvoorwaarden dient het besluit dan ook uiterlijk gelijktijdig met dit onderhavig besluit worden genomen. Netbeheer Nederland wijst erop dat in het ontwerpbesluit geen aandacht wordt besteed aan deze samenhang.

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor ACM omdat deze ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Bij codebesluiten kunnen zienswijzen aanleiding geven voor ACM om Netbeheer Nederland opdracht te geven het codevoorstel te wijzigen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?