Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Voorstel codewijziging in verband met elektriciteitsbalancering (EB Verordening)

26-07-2018

Introductie

Netbeheer Nederland, TenneT en de NEDU hebben een voorstel ingediend voor de nationale voorwaarden voor balancering. TenneT is op grond van artikel 18 van de Verordening (EU) 2017/2195  van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (hierna: EB Verordening) verplicht om dit voorstel aan de ACM ter goedkeuring voor te leggen.

EB Verordening

Op 18 december 2017 is de EB Verordening in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de Europese balanceringsmarkten te integreren. Hiervoor wordt een reeks technische, operationele en marktregels vastgesteld voor het beheer van de werking van balanceringsmarkten.

Op grond van de EB Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Welke wijzigingen worden voorgesteld?

Op grond van artikel 18 van de EB Verordening moet TenneT een voorstel doen betreffende de voorwaarden voor balancering. Het gaat om de voorwaarden voor balancing service providers (BSP's) en voorwaarden voor balancing responsible parties (BRP's).

Het voorstel bouwt voort op het eerder ingediende voorstel voor het samenvoegen van de Netcode elektriciteit en de Systeemcode elektriciteit.

De belangrijkste onderdelen van dit voorstel zijn:

  • aanvullingen op de beschrijving van het BRP erkenningsproces, het uitfaseren van de handelserkenning en de expliciete uitsluiting van netbeheerders in het erkenningsproces;
  • definiëring van de BSP rol, en het beschrijven van het erkenningsproces van een BSP;
  • consolideren van bestaande praktijk in de Netcode elektriciteit;
  • de mogelijkheid dat een BSP meerdere BRP's per bieding aanwijst, en het uitbreiden van de secundaire markt voor balanceringscapaciteit;
  • aanpassing van het begripsgebruik, waarmee wordt aangesloten bij de definities uit de GL EB;
  • mogelijkheid voor BSP’s om zowel asymmetrisch als symmetrisch balanceringscapaciteit voor op- en afregelen voor het product regelvermogen te kunnen aanbieden.

Dit codewijzigingsvoorstel is ook namens de NEDU ingediend omdat in de Informatiecode elektriciteit en gas meerdere verwijzingen naar de Netcode elektriciteit en de Systeemcode elektriciteit moeten worden aangepast.

De ACM zal eerst een ontwerpbesluit nemen en heeft het voornemen uiterlijk 17 december 2018 een definitief besluit te nemen.

Vervolg

Na deze codewijziging verwacht de ACM in de loop van het jaar nog een aantal codewijzigingen in verband met andere Europese Verordeningen elektriciteit.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?