Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Beleidsregel rendementstoets warmte

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt de Beleidsregel rendementstoets warmte vast. In de Beleidsregel worden de regels uitgewerkt die de ACM hanteert voor de toepassing van de rendementstoets.

Met de inwerkingtreding van art. 7 lid 2 tot en met 4 van de Warmtewet heeft de wetgever bepaald dat de ACM toetst of het rendement van een warmteleverancier op al zijn netten gezamenlijk hoger is dan een door de ACM vast te stellen redelijk rendement (ook wel WACC genoemd). Indien dit het geval is, kan de ACM het meer dan redelijk behaalde rendement laten verdisconteren in de tarieven van die warmteleverancier.

Met deze Beleidsregel, en de gelijktijdig gepubliceerde Regulatorische accountingregels (RAR) en het WACC-besluit geeft de ACM uitvoering aan deze wettelijke bevoegdheid.

Op 15 juli 2022 heeft de ACM de concept beleidsregel ter consultatie voorgelegd aan de sector. De ACM heeft verschillende zienswijzen ontvangen en deze betrokken bij de vaststelling van de definitieve Beleidsregel.

 

Documenten

Beleidsregel rendementstoets warmte (PDF - 268.86 KB) Zienswijzebijlage beleidsregel rendementstoets warmte (PDF - 304.51 KB)