Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Regulatorische accountingregels (RAR) warmte ten behoeve van de rendementstoets

De ACM stelt de Regulatorische accountingregels (RAR) warmte vast. Dit zijn de verslaggevingsregels die warmteleveranciers moeten toepassen bij het aanleveren van financiƫle gegevens aan de ACM voor de uitvoering van de rendementstoets.

Met de inwerkingtreding van art. 7 lid 2 tot en met 4 van de Warmtewet heeft de wetgever bepaald dat de ACM toetst of het rendement van een warmteleverancier op al zijn netten gezamenlijk hoger is dan een door de ACM vast te stellen redelijk rendement (ook wel WACC genoemd). Indien dit het geval is, kan de ACM het meer dan redelijk behaalde rendement laten verdisconteren in de tarieven van die warmteleverancier.

Met deze RAR, en de gelijktijdig gepubliceerde Beleidsregel rendementstoets en het WACC-besluit geeft de ACM uitvoering aan deze wettelijke bevoegdheid.

Op 15 juli 2022 heeft de ACM de concept RAR ter consultatie voorgelegd aan de sector. De ACM heeft verschillende zienswijzen ontvangen en deze betrokken bij de vaststelling van de definitieve RAR.

 

Documenten

Beleidsregel RAR warmte (PDF - 251.74 KB) Zienswijzebijlage RAR warmte (PDF - 401.28 KB)