Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit WACC warmteleveranciers rendementstoets warmte

De ACM stelt in dit besluit de methode voor het bepalen van het redelijk rendement (WACC) voor warmteleveranciers vast over de periode 2018-2022 en 2023-2025 ten behoeve van de uitvoering van de rendementstoets warmte.

Met de inwerkingtreding van art. 7 lid 2 tot en met 4 van de Warmtewet heeft de wetgever bepaald dat de ACM toetst of het rendement van een warmteleverancier op al zijn netten gezamenlijk hoger is dan een door de ACM vast te stellen redelijk rendement (ook wel WACC genoemd). Indien dit het geval is, kan de ACM het meer dan redelijk behaalde rendement laten verdisconteren in de tarieven van die warmteleverancier.

Met dit WACC-besluit, en de gelijktijdig gepubliceerde beleidsregel en de regulatorische accountingregels (RAR) geeft de ACM uitvoering aan deze wettelijke bevoegdheid.

De ACM heeft een externe partij (Brattle) verzocht een adviesrapport op te stellen over de berekening van de WACC. De ACM heeft dit adviesrapport op 22 juli 2022 geconsulteerd in de sector. Op 29 augustus 2022 heeft de ACM het ontwerpbesluit WACC warmteleveranciers ter consultatie voorgelegd aan belanghebbenden. De ACM heeft verschillende zienswijzen ontvangen op beide documenten en deze betrokken bij vaststelling van dit WACC-besluit.

De ACM heeft in het voorjaar van 2023 Brattle verzocht om haar adviesrapport uit 2022 te updaten met de meest actuele gegevens. De ACM heeft dit adviesrapport gebruikt voor de vaststelling van dit WACC-besluit.

De ACM heeft in de consultatie van het ontwerpbesluit belanghebbenden in het bijzonder gevraagd om te reageren twee specifieke onderwerpen, namelijk (1) het bestaan van een asymmetrisch reguleringsrisico en (2) de stijgende rente.

De ACM houdt met het asymmetrisch reguleringsrisico rekening bij de feitelijke toepassing van de rendementstoets. Als warmtebedrijven deze aanloopverliezen (bovenop de 5-jaar die ACM standaard al terugkijkt) afdoende kunnen onderbouwen met financiƫle gegevens, zal de ACM hiervoor corrigeren indien zij overgaat tot verdiscontering van het overrendement in het warmtetarief. De ACM kiest niet voor een generieke opslag op de WACC, omdat deze geen recht doet aan de grote diversiteit tussen warmtebedrijven. Een generieke opslag kan er immers toe leiden dat sommige warmtebedrijven een te hoge vergoeding krijgen, bijvoorbeeld omdat ze hun warmtenetten al grotendeels hebben afgeschreven. Voor andere warmtebedrijven zal een generieke opslag mogelijk onvoldoende zijn om aanloopverliezen te dekken.

Bij een significante stijging van de marktrente kan de ex ante vastgestelde WACC de werkelijke vermogenskosten warmtebedrijven onderschatten. De mate waarin de rente is gestegen zal door de ACM bij de toepassing van de rendementstoets betrokken worden bij de beantwoording van de vraag of en zo ja, welk deel van een eventueel overrendement wordt verdisconteerd in de tarieven. De ACM vindt een jaarlijks WACC-besluit niet wenselijk. Een periode van drie jaar draagt bij aan rust en stabiliteit in de sector en biedt duidelijkheid en zekerheid aan investeerders om weloverwogen beslissingen te nemen.

 

Documenten

Besluit WACC warmteleveranciers rendementstoets warmte (PDF - 973.5 KB)
 

Bijlagen

Bijlage WACC adviesrapport Brattle (PDF - 2.01 MB) Bijlage WACC model rendementstoets warmte (XLSX - 58.45 KB)