Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie beleidsregel rendementstoets

De Autoriteit Consument & Markt ( ACM) consulteert de  beleidsregel rendementstoets warmte. Met de inwerkingtreding van art. 7 lid 2 tot en met 4 van de Warmtewet heeft de wetgever bepaald dat de ACM toetst of het rendement van een warmteleverancier op al zijn netten gezamenlijk hoger is dan een door de ACM vast te stellen redelijk rendement (ook wel WACC genoemd). Indien dit het geval is, kan de ACM het meer dan redelijk behaalde rendement laten verdisconteren in de tarieven van die warmteleverancier. In deze beleidsregel worden nadere regels gesteld voor de uitvoering van deze bevoegdheid, gezamenlijk ook wel de rendementstoets genoemd.

Reageren op de beleidsregel

Belanghebbenden (warmteleveranciers als bedoeld in art. 1 van de Warmtewet, brancheorganisaties en verbruikersorganisaties) kunnen tot en met 30 september 2022 reageren op de concept beleidsregel. Stuur uw schriftelijke reactie per e-mail naar: tariefregulering-warmte@acm.nl onder vermelding van “Reactie [naam organisatie] consultatieversie beleidsregel rendementstoets”. Als u vindt dat uw reactie gegevens bevat die de ACM vertrouwelijk moet behandelen, wordt u verzocht om dit in een begeleidend schrijven gemotiveerd aan te geven. U dient hierbij duidelijk aan te geven welke gegevens het betreft.

 

Documenten

Consultatie beleidsregel rendementstoets (PDF - 311.63 KB)