Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Definitief besluit vaste en mobiele gespreksafgifte (FTA-MTA-5)

De ACM neemt een nieuw besluit marktanalyse gespreksafgifte. In dit besluit worden de tarieven vastgesteld die telefonieaanbieders elkaar in rekening mogen brengen voor het doorverbinden naar elkaars gebruikers.

Waarom dit besluit?

Eens per drie jaar analyseert de ACM de telefoniemarkten. Als de ACM vaststelt dat er te weinig concurrentie is legt de ACM verplichtingen op aan de aanbieders om dat te verbeteren, zodat consumenten daarvan profiteren.

De telefoonaanbieder van de persoon die wordt gebeld, vraagt voor het gebruik van zijn netwerk een vergoeding aan de aanbieder van de bellende kant, het gespreksafgiftetarief. De beller kan niet kiezen door welke aanbieder zijn gesprek wordt afgewikkeld. Iedere aanbieder heeft dus een monopolie op zijn eigen netwerk. Zonder regulering kunnen de tarieven voor gespreksafgifte daardoor te hoog worden. Daarom stelt de ACM de maximumtarieven voor zowel vaste als mobiele aanbieders vast.

Wat heeft de ACM vastgesteld?

In dit besluit stelt de ACM de tarieven vast voor vaste en mobiele gespreksafgifte voor de komende drie jaar. Het maximumtarief  heeft de ACM bepaald op basis van een methode die in lijn is met Europese regels. Deze methodiek heet de pure-BULRIC-kostenmethodiek.  Volgens de ACM draagt deze kostenmethodiek maximaal bij  aan de concurrentie op de onderliggende retailmarkten, het belang van consumenten en de totstandkoming van de interne Europese markt.

Laatste stap in het proces

Eind 2016 heeft de ACM het ontwerpbesluit geconsulteerd bij de telefonieaanbieders. In dit besluit zijn de reacties van deze marktpartijen verwerkt. Medio april is het voorgenomen besluit genotificeerd bij de Europese Commissie. De Commissie had geen opmerkingen op dit voorgenomen besluit.

Voorafgaand op de notificatie heeft ACM nog gewacht op een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in de beroepszaken tegen het vorige besluit. Nu deze uitspraak uitbleef heeft ACM het niet opportuun gevonden nog langer te wachten met dit nieuwe besluit.

Voor de bijlagen wordt verwezen naar de bijlagen bij het notificatiebesluit.

Gedelegeerde Verordening inzake vaste en mobiele gespreksafgifte

Hier vindt u de Gedelegeerde Europese Verordening inzake vaste en mobiele gespreksafgifte. Deze verordening is op 1 juli 2021 in werking getreden en vervangt de eerder opgelegde tarieven voor gespreksafgifte uit het marktanalysebesluit FTA/MTA. De overige verplichtingen uit het FTA/MTA marktanalysebesluit blijven onverkort gelden totdat er een nieuw marktanalysebesluit wordt gepubliceerd. De ACM heeft naar aanleiding van de Gedelegeerde Verordening op een rij gezet welke tarieven ten aanzien van interconnectie er nu gelden. De tarieven die op grond van het marktanalysebesluit FTA/MTA blijven gelden vindt u in de onderstaande tabel.
 

Documenten

Definitief besluit vaste en mobiele gespreksafgifte (FTA-MTA-5) (PDF - 1.46 MB) Update tabel 14 tarieven interconnectie FTA MTA besluit (PDF - 26.24 kB)