Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Toelichting op regels en voorschriften voor directe interconnectie gespreksafgifte

De ACM krijgt veel vragen over hoe telefonie-aanbieders moeten omgaan met verzoeken die zij krijgen om een zogenaamde directe interconnectie aan te gaan voor gespreksafgifte. De ACM geeft hier een overzicht van de belangrijkste regels die daarvoor gelden.

De voorschriften en regels voor directe interconnectie zijn opgenomen in het marktanalysebesluit vaste- en mobiele gespreksafgifte (FTA/MTA-5) en de daarin opgenomen tarieven (Annex A Tabel 14).

Daarnaast heeft de Europese Commissie in gedelegeerde verordening 2021/654 de tarieven voor vaste- en mobiele gespreksafgifte in Europa vastgesteld. Beide documenten zijn gepubliceerd op de website van de ACM.

Uitgangspunt is dat elke telefonie-aanbieder die beschikt over een telefonienetwerk en daarop aangesloten eindgebruikers dient te voldoen aan de verplichtingen en voorschriften die zijn opgenomen in het marktanalysebesluit FTA/MTA-5.

Dit betekent dat deze telefonie-aanbieders dienen te voldoen aan redelijke verzoeken om een directe interconnectie voor het afgeven van telefonieverkeer op hun telefonienetwerk. Een dergelijk verzoek kan betrekking hebben op zowel vaste als mobiele gespreksafgifte.

Ook dienen telefonie-aanbieders zich te houden aan de tariefplafonds die gelden voor directe interconnectie. Deze tariefplafonds zijn opgenomen in annex A Tabel 14 van het marktanalysebesluit FTA/MTA-5. Daarnaast zijn telefonie-aanbieders gehouden de verkeerstarieven voor gespreksafgifte te hanteren. Deze tarieven zijn opgenomen in de gedelegeerde verordening.

Randnummer 280 van het marktanalysebesluit MTA/FTA-5 bevat verschillende voorschriften voor het aanbieden van gespreksafgifte. De belangrijkste hiervan staan hieronder.

Aanbieders van gespreksafgifte dienen:

  • geen beperkingen voor de toegang op te leggen, tenzij daarvoor een redelijke en objectiveerbare rechtvaardiging bestaat;
  • informatie die een toegangverzoekende partij redelijkerwijs nodig heeft om een voldoende gespecificeerd verzoek om toegang te kunnen doen, desgevraagd tijdig en volledig te verstrekken;
  • te goeder trouw te onderhandelen met aanbieders van elektronische communicatiediensten die verzoeken om de in dit besluit verplichte vormen van toegang;
  • verzoeken om toegang tijdig en adequaat in behandeling te nemen en zo nodig met de toegangverzoekende partij te bespreken, waarbij een gemotiveerde en redelijke reactie op het verzoek om toegang binnen een redelijke termijn, behoudens uitzonderingssituaties wil dat zeggen binnen twee weken, aan de verzoekende partij verstrekt dient te worden;
  • geen onredelijke voorwaarden aan het verlenen van de toegang te verbinden;
  • redelijke contractuele bepalingen te hanteren.

In het geval partijen niet kunnen komen tot overeenstemming over de redelijke voorwaarden en tarieven voor het verlenen van directe interconnectie ten behoeve van gespreksafgifte bestaat de mogelijkheid hierover geschilbeslechting te verzoeken bij de ACM.