Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit congestiemanagement

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert een besluit over het voorstel van Netbeheer Nederland over regels rondom transportschaarste en congestiemanagement.

Wat is het doel van het besluit?

Dit besluit herziet en actualiseert de regels rondom transportschaarste en congestiemanagement om deze regels, naast de toepassing ervan op de transmissienetten, ook beter van toepassing te maken op distributienetten. Zeker in de huidige context van transportschaarste op het elektriciteitsnet is het van groot belang dat alle netbeheerders in samenwerking met producenten en afnemers er voor zorgen dat de beschikbare transportcapaciteit optimaal wordt benut. Netbeheerders dienen flexibiliteit bij aangeslotenen in te kopen om op effectieve wijze voorziene congestie op te lossen. Ook maakt congestiemanagement het mogelijk dat meer partijen toegang kunnen krijgen tot het net. Europese regelgeving stelt duidelijke kaders voor het gebruik van flexibiliteitsdiensten in de dagelijkse bedrijfsvoering van de netbeheerder om te voldoen aan de vraag naar transport. De inzet van flexibiliteit bij aangeslotenen via congestiemanagement draagt bij aan het realiseren van de ambities van de energietransitie omdat er op die manier meer ruimte op het elektriciteitsnet ontstaat. Bijvoorbeeld voor het transport van energie van wind- en zonneparken. Ook ondersteunt congestiemanagement economische activiteit in bredere zin en de verdere ontwikkeling van de Nederlandse elektriciteitsmarkt.

Wat staat er in het besluit?

Het besluit stelt duidelijke regels voor de manier waarop netbeheerders in alle fasen van congestiemanagement – van de ‘vooraankondiging’ van voorziene structurele congestie, tot het onderzoek naar congestiemanagement en de uitvoering op dagelijkse basis – op transparante wijze communiceren over de voorspelde congestie en de wijze waarop aangeslotenen een bijdrage kunnen leveren aan congestiemanagement. Het besluit introduceert een nieuw ‘capaciteitsbeperkingsproduct’ dat aan zowel aangeslotenen als netbeheerders veel mogelijkheden biedt om flexibiliteitsdiensten te ontwikkelen en in te zetten. Ook introduceert het besluit een nieuwe rol van congestiemanagementdienstverlener (de CSP) die de beschikbare flexibiliteit op effectieve wijze kan aanbieden.

De ACM heeft eerder een ontwerpbesluit gepubliceerd waarop partijen konden reageren. De ACM heeft veel zienswijzen ontvangen en deze gebruikt om het besluit te verbeteren. Zo heeft de ACM netbeheerders meer ruimte gegeven bij de financiële en technische grenzen waarbinnen de netbeheerder congestiemanagement moet toepassen.

Netbeheerders krijgen zes maanden de tijd om de benodigde voorbereidingen te treffen, zodat ze nog dit jaar congestiemanagement op basis van de nieuwe regels kunnen toepassen. De ACM zal jaarlijks de inzet, kosten en baten van congestiemanagement monitoren en kan met een nieuw besluit de regels aanpassen als dan nodig of wenselijk blijkt.

De ACM heeft de regionale netbeheerders per brief meegedeeld dat de kosten voor congestiemanagement die vanaf de publicatiedatum van het besluit tot en met 31 december 2023 gemaakt worden via nacalculatie vergoed zullen worden in de tarievenbesluiten voor de regionale netbeheerders elektriciteit. De ACM wil hiermee voorkomen dat onzekerheid over kosten en inkomsten een obstakel vormt om met congestiemanagement aan de slag te gaan. De einddatum is gekozen omdat de ACM verwacht dat de voorspelbaarheid van de kosten en inkomsten zal toenemen als netbeheerders meer ervaring opdoen met het toepassen van congestiemanagement. De ACM zal de komende maanden nader onderzoeken hoe zij invulling kan geven aan nacalculatie van de kosten en inkomsten van de inkoop van congestiemanagementdiensten. De ACM streeft ernaar het onderzoek voor 1 januari 2023 af te ronden.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

Nederland zit midden in de energietransitie en de vraag naar ruimte op het stroomnet groeit explosief. Daarom presenteerden de netbeheerders, overheden, ACM en marktpartijen op 21-12-2022 het Landelijk Actieprogramma Netcongestie.

Voor meer informatie zie:
Actieplan vol stroomnet: sneller bouwen, slimmer gebruiken en flexibeler afnemen

 

Documenten

Brief nacalculatie codebesluit congestiemanagement (PDF - 140.22 KB)