Kruimelpad

Advies drinkwatertarieven 2019

De ILT heeft advies gevraagd aan de ACM over de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2019. De ILT heeft de ACM gevraagd bij de beoordeling van de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2019 een selectie van specifieke toetsen uit te voeren. De ACM heeft voor elk van de tien drinkwaterbedrijven beoordeeld of daarbij de relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd. In deze brief beschrijft de ACM haar algemene bevindingen over de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2019. Voor de beschrijving van de werkwijze van de ACM en de bevindingen per drinkwaterbedrijf verwijst de ACM naar de individuele beoordelingsrapportages van de drinkwaterbedrijven.

Achtergrond

De drinkwatertarieven dienen op transparante wijze tot stand te komen, non-discriminatoir te zijn en de relevante kosten alleen voor drinkwatertaken te dekken. In 2016 was de belangrijkste bevinding dat – ondanks de introductie van een kostprijsmodel – op een aantal punten onvoldoende sprake was van transparantie.

In de toetsing van de tarieven 2018 is gebleken dat de drinkwaterbedrijven de tekortkomingen grotendeels weggenomen hebben. Vanwege de geconstateerde verbeteringen heeft de ILT de ACM verzocht in 2019 een selectie van de toetsen uit te voeren, onder meer op de belangrijkste verbeterpunten.

Conclusie

Vanwege de gerichte toetsing van de tarieven 2019 is de ACM enkel in staat om een conclusie te trekken op basis van de toetsen die dit jaar zijn uitgevoerd. Uit de toetsen die de ACM heeft verricht is gebleken dat de drinkwaterbedrijven grotendeels in overeenstemming met de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling handelen.

De drinkwaterbedrijven hebben de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in de transparantie van de kosten van drinkwater, en het verstrekken van inzicht in de kostenscheiding van drinkwater en niet-drinkwater. Alle drinkwaterbedrijven hebben de individuele verbeterpunten die de ACM in 2018 heeft geconstateerd opgepakt. Zonder bovenstaande conclusie teniet te doen merkt de ACM op dat het per drinkwaterbedrijf verschilt in welke mate er verbetering is gerealiseerd.

De hoofdlijn van de bevindingen van de toetsen is opgenomen in de aanbiedingsbrief. De ACM gaat in de brief in op de wijze waarop drinkwaterbedrijven gerealiseerde kostenefficiëntie in de tarieven hebben verwerkt, op de uitgangspunten die de drinkwaterbedrijven hanteren bij de kostentoerekening en op eventuele risico’s van niet-wettelijke activiteiten.