Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Advies drinkwatertarieven 2019 drinkwaterbedrijf PWN

07-02-2020

De ACM geeft in dit rapport een advies aan de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) over de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2019 van PWN. De ILT houdt toezicht op de naleving van vrijwel de gehele Drinkwaterwet. Dat geldt onder meer voor bepalingen die gaan over de totstandkoming van de drinkwatertarieven. De ILT moet voor dat toezicht advies vragen aan de ACM.

Als gevolg van de geconstateerde verbeteringen in 2018 heeft de ILT de ACM verzocht een gerichte toetsing op de tarieven 2019 uit te voeren. Deze selectie bevat de toetsen waar in de toetsing van de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018 verbetermogelijkheden zijn geconstateerd. Daarnaast bevat deze selectie ook de toetsen waarbij het van belang is deze jaarlijks uit te voeren. In het rapport is in paragraaf 4.2 opgenomen welke toetsen de ACM heeft uitgevoerd.

Conclusies voor PWN

Vanwege de risicogerichte toetsing van de tarieven 2019 is de ACM enkel in staat om een conclusie te trekken op de specifieke toetsen die dit jaar zijn uitgevoerd. De ACM geeft hieronder voor PWN voor tariefjaar 2019 de belangrijkste conclusies weer.

PWN heeft in de onderbouwing voor de tarieven 2019 transparant gemaakt op welke wijze zij de gerealiseerde verbetering van de kostenefficiëntie betrekt bij het ramen van de kosten. In de toelichting heeft PWN opgenomen welk deel hiervan het gevolg is van efficiëntieverbetering en welk deel ziet op autonome ontwikkelingen. De ACM merkt echter op dat PWN de aansluiting transparanter en zorgvuldiger weer zou kunnen geven.

De ACM merkt op dat de drinkwaterbedrijven verschillende uitgangspunten hanteren om kosten voor de levering van water toe te rekenen aan de specifieke tariefcategorieën. Binnen de drinkwatersector worden er tegenstrijdige verklaringen gegeven voor het al dan niet toerekenen van bepaalde kosten voor het leveren van water aan klein- of grootverbruikers. De ACM adviseert de ILT om de sector de gelegenheid te geven deze verschillen te rechtvaardigen of de uitgangspunten te uniformeren.

PWN heeft voor een aantal van de activiteiten die zij onder ‘overig wettelijk’ classificeert inzichtelijk gemaakt dat deze tarieven op kosten zijn gebaseerd. Zij kan nog verbetering realiseren door dit ook voor de overgebleven activiteiten te doen.

 

Zie ook