Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Advies drinkwatertarieven 2019 drinkwaterbedrijf WML

07-02-2020

De ACM geeft in dit rapport een advies aan de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) over de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2019 van WML. De ILT houdt toezicht op de naleving van vrijwel de gehele Drinkwaterwet. Dat geldt onder meer voor bepalingen die gaan over de totstandkoming van de drinkwatertarieven. De ILT moet voor dat toezicht advies vragen aan de ACM.

Als gevolg van de geconstateerde verbeteringen in 2018 heeft de ILT de ACM verzocht een gerichte toetsing op de tarieven 2019 uit te voeren. Deze selectie bevat de toetsen waar in de toetsing van de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018 verbetermogelijkheden zijn geconstateerd. Daarnaast bevat deze selectie ook de toetsen waarbij het van belang is deze jaarlijks uit te voeren. In het rapport is in paragraaf 4.2 opgenomen welke toetsen de ACM heeft uitgevoerd.

Conclusies voor WML

Vanwege de risicogerichte toetsing van de tarieven 2019 is de ACM enkel in staat om een conclusie te trekken op de specifieke toetsen die dit jaar zijn uitgevoerd. Uit de toetsen die de ACM heeft verricht is gebleken dat WML handelt overeenkomstig de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling. Uit de toetsen die de ACM heeft verricht is gebleken dat WML grotendeels handelt overeenkomstig de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling.

De ACM merkt op dat de drinkwaterbedrijven verschillende uitgangspunten hanteren om kosten voor de levering van water toe te rekenen aan de specifieke tariefcategorieën. Binnen de drinkwatersector worden er tegenstrijdige verklaringen gegeven voor het al dan niet toerekenen van bepaalde kosten voor het leveren van water aan klein- of grootverbruikers. De ACM adviseert de ILT om de sector de gelegenheid te geven deze verschillen te rechtvaardigen of de uitgangspunten te uniformeren.

Vervolg

Ten tijde van het vaststellen van het adviesrapport over de drinkwatertarieven 2019 waren de ILT en de ACM nog in gesprek met WML over de wijze waarop WML kosten toerekent aan haar dochteronderneming PWL. Deze gesprekken hebben tot aanpassingen en nieuwe inzichten geleid, waardoor de constateringen ten aanzien van de toerekening van kosten voor ander water dan drinkwater in dit rapport niet in elk geval actueel meer zijn. In het advies van de ACM over de drinkwatertarieven 2020 zal dit proces in meer detail worden toegelicht.

 

Zie ook