Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit wijziging methodebesluit GTS 2014-2016

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Methodebesluit GTS 2014-2016.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) legt dit ontwerpbesluit ter inzage.

Achtergrond

Op 26-9-2013 heeft ACM het Methodebesluit van GTS 2014-2016 met kenmerk ACM/DE/2013/204152 vastgesteld.

Onderdeel van het Methodebesluit GTS 2014-2016 is de vaststelling van een verdeelsleutel om de kosten van de bestaande aansluitingtaak te scheiden van de kosten van de transporttaak.

ACM heeft geconstateerd dat deze verdeelsleutel niet juist is vastgesteld in het Methodebesluit GTS 2014-2016. De verdeelsleutel van 3,5% is berekend op basis van onvolledige gegevens. Als gevolg van deze onjuistheid betalen afnemers van GTS op dit moment te veel voor de transporttaak en te weinig voor de bestaande aansluitingtaak.

ACM corrigeert deze onjuistheid door de in het Methodebesluit GTS 2014-2016 vastgestelde verdeelsleutel voor de bestaande aansluitingtaak te wijzigen. 

Na vaststelling van het gecorrigeerde methodebesluit zal ACM, zoals gebruikelijk, de effecten hiervan meenemen in de vaststelling van de tarieven.

Van dit ontwerpbesluit is melding gedaan in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken zienswijzen indienen op dit ontwerpbesluit.

Een hoorzitting voor belanghebbenden staat gepland op 15 juli 2015.
 

Documenten

Ontwerpbesluit wijziging methodebesluit GTS 2014-2016 (PDF - 229.91 kB)
 

Bijlagen

Verslag klankbordgroepbijeenkomst correctie verdeelsleutel bestaande aansluitingtaak GTS (PDF - 217.91 kB) Correctie verdeelsleutel bestaande aansluitingtaak : bijdrage ACM aan klankbordgroep 28 mei 2015 (PDF - 171.3 kB) Verdeelsleutel Bestaande aansluitingtaak : input GTS klankbordgoep 28 mei 2015 (PDF - 279.95 kB)