Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Privacy & toezicht in de zorgsector

De ACM heeft wettelijke taken bij het toezicht in de zorgsector. Om deze goed uit te kunnen voeren, ontvangt de ACM de declaratiegegevens die zorgverleners bij zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben ingediend. Deze declaratiegegevens worden in opdracht van de zorgverzekeraars verzameld door Vektis . De ACM gebruikt deze gegevens om statistische overzichten te generen die nodig zijn om te kunnen beoordelen of fusies en overnames in de zorgsector tot nadelige gevolgen voor de concurrentie zullen leiden. Ook gebruikt de ACM deze gegevens om marktonderzoek te verrichten.

De declaratiegegevens zijn gegevens over de gezondheid en vallen onder de categorie bijzondere persoonsgegevens. Daarnaast verwerkt de ACM persoonsgegevens van zorgaanbieders afkomstig uit het AGB-register . De ACM verwerkt deze gegevens, omdat deze noodzakelijk zijn voor het vervullen van een taak van algemeen belang.

De ACM kan de declaratiegegevens niet herleiden tot identificeerbare personen. Namen, volledige adressen of geboortedata ontbreken. Om die reden kan de ACM niet aan uw inzageverzoek, rectificatieverzoek of verzoek tot verwijdering voldoen.

De declaratiegegevens en de daaraan gekoppelde gegevens van zorgaanbieders worden voor een periode van maximaal 20 jaar bewaard. De ACM gebruikt de gegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming.

De Directie Zorg van de ACM voert de wettelijke taken uit in de zorgsector. In het verwerkingsregister ACM staat meer informatie wat de Directie Zorg doet met persoonsgegevens. Meer informatie over hoe de ACM omgaat met uw persoonsgegevens staat in de algemene privacyverklaring.