Kruimelpad

Zienswijze Energie-Nederland over derogatieverzoeken TenneT

Energie-Nederland heeft een zienswijze ingediend over de derogatieaanvragen van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) op grond van artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943.

De derogatieverzoeken

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft deze twee derogatieaanvragen ontvangen op 4 november 2019.

Op grond van artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943 kan een transmissiesysteembeheerder een verzoek om derogatie van artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943 indienen bij zijn regulerende instantie. De relevante regulerende instantie kan een derogatie van artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943 om voorzienbare redenen verlenen wanneer dat nodig is om de operationele veiligheid in stand te houden. Een dergelijke derogatie dient strikt beperkt te zijn tot wat noodzakelijk is om operationele zekerheid te handhaven en leidt niet tot discriminatie tussen interne en zoneoverschrijdende uitwisselingen.

Artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943 treedt per 1 januari 2020 in werking. Uit dit artikel volgt kort samengevat dat er in het flow-based capaciteitsberekeningsproces een minimumcapaciteit moet worden aangeboden in de vorm van een marge die 70 % bedraagt van de capaciteit, met inachtneming van de operationele-veiligheidsgrenzen van interne en zoneoverschrijdende kritieke netwerkelementen.

De derogatieaanvragen die TenneT heeft ingediend zien op een verzoek om een derogatie voor (i) lusstromen (loop flows), uitvalsituaties en de benodigde operationele implementatietermijn en (ii) een transitieperiode in het geval van een actieplan.

Wat houdt de zienswijze van Energie-Nederland in?

Energie-Nederland geeft in de zienswijze aan dat de derogatieverzoeken op diverse punten onduidelijk en onvolledig zijn en vraagt om aanpassing van de derogatieverzoeken. Het gaat hierbij onder meer om de implicaties die de derogatieverzoeken hebben op de capaciteitsberekening en op de operationele impact op marktpartijen. Ook stelt Energie-Nederland een alternatieve methode voor het vaststellen van het acceptabele niveau van de loop flows voor.

Wat doet de ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming.