Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verlening derogatie TenneT artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943

De ACM verleent naar aanleiding van een verzoek van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) een derogatie overeenkomstig artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943.

De ACM heeft op 4 november 2019 van TenneT twee aanvragen voor een derogatie ontvangen, namelijk voor:

  • lusstromen, uitvalsituaties en de benodigde operationele implementatietermijn; en
  • een transitieperiode in het geval van een actieplan.

Op 18 december 2019 heeft de ACM een intrekking van de aanvraag voor een derogatie voor een transitieperiode in het geval van een actieplan ontvangen van TenneT. TenneT baseert de intrekking van deze aanvraag op de voorgenomen vaststelling van een actieplan door de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Achtergrond

Op grond van artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943 kan een transmissiesysteembeheerder een verzoek om derogatie van artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943 indienen bij zijn regulerende instantie. De relevante regulerende instantie kan een derogatie van artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943 om voorzienbare redenen verlenen wanneer dat nodig is om de operationele veiligheid in stand te houden. Een dergelijke derogatie dient strikt beperkt te zijn tot wat noodzakelijk is om operationele zekerheid te handhaven en leidt niet tot discriminatie tussen interne en zoneoverschrijdende uitwisselingen.

Artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943 treedt per 1 januari 2020 in werking. Uit dit artikel volgt kort samengevat dat er in het flow-based capaciteitsberekeningsproces een minimumcapaciteit moet worden aangeboden in de vorm van een marge die 70 % bedraagt van de capaciteit, met inachtneming van de operationele-veiligheidsgrenzen van interne en zoneoverschrijdende kritieke netwerkelementen.

Voordat de ACM een besluit neemt over deze aanvragen, dient de ACM deze op grond van artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943 te raadplegen bij regulerende instanties van andere lidstaten die deel uitmaken van de betrokken capaciteitsberekeningsregio’s. Indien een regulerende instantie niet akkoord gaat met de voorgestelde derogatie, beslist ACER.

De inhoud van de derogatieverzoeken van TenneT is ter beschikking gesteld aan alle regulerende instanties van de Europese Unie. Geen regulerende instantie heeft aangegeven dat zij niet akkoord is met de derogatieverzoeken van TenneT. Daaruit volgt dat de ACM de beslissingsbevoegdheid behoudt voor deze derogatieverzoeken van TenneT.

Goedkeuring

Bij besluit van 19 december 2019 heeft de ACM de derogatie voor lusstromen, uitvalsituaties en de benodigde operationele implementatietermijn verleend op grond van artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943.

De ACM heeft aan de goedkeuring de volgende voorwaarde verbonden:

Uiterlijk op 30 juni 2020 dient TenneT bij de ACM een rapport in te dienen waarin TenneT invulling geeft aan de verplichting van artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943 om een methodologie en projecten te ontwikkelen en publiceren die voorzien in een langetermijnoplossing voor de aangelegenheid waarop de derogatie betrekking heeft.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

Lees het bericht in de Staatscourant

 

Documenten

Verlening derogatie TenneT artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943 (PDF - 804.57 KB)