Kruimelpad

Rapport TenneT derogatie artikel 16, negende lid, Verordening 2019/943

TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) heeft bij de ACM een rapport ingediend, met een overzicht van methodologieën en projecten met betrekking tot de door de ACM bij besluit van 19 december 2019 verleende derogatie overeenkomstig artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943.

Achtergrond

Op grond van artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943 kan een transmissiesysteembeheerder een verzoek om derogatie van artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943 indienen bij zijn regulerende instantie. De relevante regulerende instantie kan een derogatie van artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943 om voorzienbare redenen verlenen wanneer dat nodig is om de operationele veiligheid in stand te houden. Een dergelijke derogatie dient strikt beperkt te zijn tot wat noodzakelijk is om operationele zekerheid te handhaven en leidt niet tot discriminatie tussen interne en zoneoverschrijdende uitwisselingen.

Artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943 is per 1 januari 2020 in werking getreden. Uit dit artikel volgt kort samengevat dat er in het flow-based capaciteitsberekeningsproces een minimumcapaciteit moet worden aangeboden in de vorm van een marge die 70% bedraagt van de capaciteit, met inachtneming van de operationele-veiligheidsgrenzen van interne en zoneoverschrijdende kritieke netwerkelementen.

Voorwaarde

Bij besluit van 19 december 2019 heeft de ACM een derogatie verleend voor (i) lusstromen en (ii) uitvalsituaties voor de periode van één jaar startend vanaf 1 januari 2020. Een derogatie voor de benodigde operationele implementatietermijn is bij dit besluit verleend voor een periode van drie maanden startend vanaf 1 januari 2020. 

De ACM heeft aan deze goedkeuring de voorwaarde verbonden dat uiterlijk op 30 juni 2020 TenneT bij de ACM een rapport moet indienen waarin TenneT invulling geeft aan de verplichting van artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943 om een methodologie en projecten te ontwikkelen en te publiceren die voorzien in een langetermijnoplossing voor de aangelegenheid waarop de derogatie betrekking heeft. 

Met de toezending van het document “Report containing methodologies and projects following from the derogation granted by the ACM for loop flows and outage situations” geeft TenneT invulling aan deze voorwaarde.