Kruimelpad

Verzoek TenneT goedkeuring wijziging CWE flow-based day-ahead

TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) heeft het voorstel tot wijziging van CWE flow-based day-ahead aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

CWE flow-based day-ahead is eerder goedgekeurd door de ACM bij besluit van 10 april 2015. Bij besluiten van 31 augustus 2018, 22 januari 2019 en 12 juni 2019 is CWE flow-based day-ahead eerder gewijzigd.

Wat is flow-based?

De elektriciteitsnetten van de landen in de CWE regio zijn onderling verbonden, hetgeen handel in elektriciteit tussen de verschillende landen mogelijk maakt. Concurrentie tussen producenten van verschillende landen leidt tot een scherpere prijs op de groothandelsmarkten. De transportcapaciteit tussen de verschillende landen is echter beperkt en om deze reden moet de beschikbare capaciteit efficiënt worden benut. Door flow-based marktkoppeling wordt capaciteit toegewezen aan transacties die een hoge waarde vertegenwoordigen én een lage belasting op het net veroorzaken. Dit leidt tot een optimaal gebruik van het elektriciteitsnet.

Het voorstel tot wijziging

Het voorstel tot wijziging heeft betrekking op voorgestelde wijzigingen van de volgende twee documenten:

  • Documentation of the CWE FB MC solution; en
  • Congestion income allocation under Flow-Based Market Coupling.

TenneT geeft in de begeleidende brief bij het voorstel aan dat de aanpassingen zijn ingegeven door de introductie van de grens tussen de biedzones Duitsland/Luxemburg en België ten gevolge van de ingebruikname van de DC-verbinding ALEGrO tussen de netten van Amprion en Elia en dat tevens aanpassingen zijn gedaan naar aanleiding van de inwerkingtreding van Verordening (EU) 2019/943.

De transmissiesysteembeheerders van de CWE regio zijn voornemens om op een later moment ook een voorstel tot wijziging van het document “Methodology for capacity calculation for ID timeframe” in te dienen.

Lees het bericht in de Staatscourant 

Update 16 juni 2020: Op 11 juni 2020 heeft de ACM van TenneT een aanvulling ontvangen bestaande uit de volgende twee documenten “Annex 14.29: extended LTA inclusion Submitted as part of the CWE Day Ahead FB MC approval package 06/05/2020” en “Annex 14.30 - Pedagogical information on Extended LTA formulation Submitted as part of the CWE FB MC approval package 06/05/2020”.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 17 juni 2020.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/20/040196.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat.DE@acm.nl

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.