Kruimelpad

Goedkeuring voorstel van TenneT voor de wijziging van CWE flow-based DA

TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) heeft een voorstel tot wijziging van de flow-based capaciteitsberekeningsmethodologie voor day-ahead in Centraal-West Europa (hierna: het voorstel tot wijziging van CWE flow-based day-ahead) aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd. CWE flow-based day-ahead is eerder goedgekeurd door de ACM bij besluit van 10 april 2015.

Ook heeft TenneT voorstellen ter goedkeuring ingediend tot wijziging van de methode voor verdeling van de inkomsten uit congestie en de capaciteitsberekeningsmethodologie voor intraday. Deze methoden zijn eerder goedgekeurd door de ACM.

Wat is flow-based?

De elektriciteitsnetten van de landen in Centraal-West Europa zijn onderling verbonden, hetgeen handel in elektriciteit tussen de verschillende landen mogelijk maakt. Concurrentie tussen producenten van verschillende landen leidt tot een scherpere prijs op de groothandelsmarkten. De transportcapaciteit tussen de verschillende landen is echter beperkt en om deze reden moet de beschikbare capaciteit efficiënt worden benut. Door flow-based marktkoppeling wordt capaciteit toegewezen aan transacties die een hoge waarde vertegenwoordigen én een lage belasting op het net veroorzaken. Dit leidt tot een optimaal gebruik van het elektriciteitsnet.

Wat wordt er gewijzigd?

TenneT stelt voor om de bij besluit van 10 april 2015 door de ACM goedgekeurde methodologie voor CWE flow-based day-ahead op een aantal punten te wijzigen.

Onderdeel van de voorgestelde wijzigingen is onder meer de introductie van de biedzonegrens tussen Duitsland en Oostenrijk in de flow-based marktkoppeling. Ook wordt als hoofdregel voorgesteld dat ten minste 20% beschikbare capaciteit (Remaining Available Margin (RAM)) wordt gegarandeerd op kritieke netwerkelementen (uitgezonderd situaties waarin er onvoldoende remediërende maatregelen zijn om de leveringszekerheid en systeemveiligheid te garanderen). Het doel daarvan is om tot een grotere hoeveelheid grensoverschrijdende capaciteit te komen dan de huidige CWE flow-based day-ahead marktkoppeling op momenten oplevert.

De voorstellen tot wijziging van de methode voor verdeling van de inkomsten uit congestie en de capaciteitsberekeningsmethodologie voor intraday vloeien voort uit de voorgestelde introductie van de biedzonegrens Duitsland-Oostenrijk in de flow-based marktkoppeling.

TenneT heeft de voorstellen ontwikkeld met de TSB’s van Centraal-West Europa. TenneT heeft een zogenoemd “approval package” ingediend. De drie bovengenoemde voorstellen tot wijziging van methodologieën maken hiervan onderdeel uit. TenneT heeft de ACM verzocht het gewijzigde approval package, als voorstel voor congestiebeheersprocedures, goed te keuren.