Kruimelpad

ACM wijzigt voorwaarden besluit goedkeuring CWE flow-based DA

De Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) heeft de voorwaarden verbonden aan de goedkeuring bij besluit van 31 augustus 2018 van de gewijzigde methodologie voor flow-based capaciteitsberekening voor het day-ahead tijdsbestek in de centraal-west-Europa regio (hierna: CWE FB DA) gewijzigd. De aanleiding hiervan was een verzoek van TenneT TSO B.V. (hierna TenneT).

Op 27 mei 2019 heeft TenneT de ACM verzocht om een tweetal voorwaarden in het besluit van 31 augustus 2018 met betrekking tot CWE FB DA te laten vervallen.

In het besluit van 31 augustus 2018 zijn onder andere de volgende voorwaarden verbonden aan de goedkeuring:

  • Uiterlijk op 30 juni 2019 dient de ACM van TenneT een studie naar de selectie van de kritieke netwerkelementen en uitvalsituaties te ontvangen, die in samenwerking met de overige transmissiesysteembeheerders van de CWE-regio is opgesteld. Hierin dient ten minste onderzoek te zijn gedaan naar:
    • de mogelijkheden van een verhoging van de minimale Remaining Available Margin;
    • de optimaliteit van de huidige toegepaste drempelwaarde van 5% voor de Power Transfer Distribution Factor; en
    • een motivering waarom de door de studie voorgestelde en te implementeren minimale Remaining Available Margin en Power Transfer Distribution Factor non discriminatie garanderen.
  • In overeenstemming met de resultaten van de onder a. genoemde studie dient de ACM van TenneT TSO B.V. een voorstel tot wijziging van de flow-based capaciteitsberekeningsmethodologie voor het day-ahead tijdsbestek voor de CWE-regio te ontvangen.

De ACM oordeelt dat TenneT voldoende heeft gemotiveerd dat de betreffende voorwaarden niet meer relevant zijn en concludeert dat het verzoek van TenneT om deze voorwaarden te laten vervallen daarom gerechtvaardigd is. De hierboven weergegeven voorwaarden die verbonden waren aan het besluit van 31 augustus 2018 komen daarom te vervallen.  

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.