Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ziekenhuis Walcheren en Oosterscheldeziekenhuizen mogen onder voorwaarden fuseren (concentratiebesluit)

De Raad van Bestuur van de NMa is, gezien de door partijen aangeboden verbintenissen, van oordeel dat, mits volledig uitvoering wordt gegeven aan de verbintenissen, als gevolg van de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan niet op significante wijze zal worden belemmerd, met name als het resultaat van het in het leven roepen of het versterken van een economische machtspositie.

Gelet op het bovenstaande deelt de Raad van Bestuur van de NMa mede dat voor de concentratie waarop de aanvraag om vergunning betrekking heeft een vergunning wordt verleend.

Aan de vergunning worden de volgende voorschriften verbonden:

a. partijen houden zich na de concentratie aan een prijsplafond voor dbc's in het B-segment;

b. partijen realiseren na de concentratie bepaalde kwaliteitsverbeteringen, binnen de termijnen, genoemd in de aan het besluit gehechte bijlage;

c. partijen faciliteren de toetreding tot de markt voor huidige en toekomstige aanbieders van medisch-specialistische zorg;

d. de onder a, b, en c genoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd conform het bepaalde in de aan het besluit gehechte bijlage, die integraal onderdeel uitmaakt van het besluit.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 6424 (PDF - 2.1 MB)