Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa onder strikte voorwaarden akkoord met ziekenhuisfusie

Fusie Zeeuwse ziekenhuizen in belang kwaliteit ziekenhuiszorg

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat na intensief onderzoek en onder strikte voorwaarden akkoord met de fusie tussen Ziekenhuis Walcheren (Vlissingen) en de Oosterscheldeziekenhuizen (Goes en Zierikzee) om zo de kwaliteit van de noodzakelijke basisziekenhuiszorg in Midden-Zeeland te waarborgen. De NMa zal de naleving van de voorwaarden nauwgezet controleren en daarbij samenwerken met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De NMa concludeert in haar besluit dat na de fusie in de regio Midden-Zeeland keuzemogelijkheden voor patiënten zeer sterk verminderen en dat het gefuseerde ziekenhuis een (bijna) monopoliepositie zal krijgen. Normaal gesproken zou dit voor de NMa reden zijn om de fusie af te keuren. Maar omdat een fusie noodzakelijk was om de continuïteit van de ziekenhuiszorg in deze regio te garanderen, heeft de NMa de fusie toch goedgekeurd.

Voorwaarden fusie

De ziekenhuizen hebben aangeboden zich aan strikte voorwaarden te houden. Hierdoor wordt de continuïteit van de basisziekenhuiszorg gegarandeerd, de geclaimde kwaliteitsverbeteringen gewaarborgd en wordt het risico van het geconstateerde mededingingsprobleem weggenomen.

De belangrijkste voorwaarden zijn een prijsplafond voor medische diensten in het vrije segment gebaseerd op een landelijk gemiddeld prijsniveau, de realisatie van noodzakelijke medische faciliteiten voor basisziekenhuiszorg waaronder ook een Intensive Care en een Spoedeisende Hulp. Daarnaast dient het ziekenhuis toetreding van mogelijke nieuwe aanbieders van medisch-specialistische zorg in de regio te faciliteren, bijvoorbeeld door operatiekamer-faciliteiten ter beschikking te stellen.

Zienswijzen IGZ en NZA

De NMa heeft in haar oordeel de zienswijzen van de IGZ en de NZa zwaar laten meewegen. De IGZ stelt in haar advies dat de bevolkingsomvang in Midden-Zeeland onvoldoende is om volwaardige basisziekenhuiszorg aan te laten bieden door twee ziekenhuizen. Midden-Zeeland moet daarbij naar het oordeel van de IGZ beschouwd worden als een unieke regio in Nederland, gezien de geïsoleerde geografische positie. Waar andere kleinere ziekenhuizen in Nederland eventuele kwetsbaarheden kunnen oplossen door gebruik te maken van nabijgelegen grotere (topklinische of academische) ziekenhuizen, kunnen de ziekenhuizen in Midden-Zeeland dat niet. Op grond van het kwalitatieve oordeel van de IGZ adviseert de NZa positief over de fusie als nadelen gecompenseerd worden met passende maatregelen. Ook de betrokken zorgverzekeraars, de cliëntenraden, patiëntenplatforms en de huisartsen hebben aangegeven dat zonder fusie de basisziekenhuiszorg in gevaar komt.

Monitoring ziekenhuiszorg in Midden-Zeeland

De NMa zal toezien op de realisatie van de voorwaarden op het gebied van betaalbaarheid en kwaliteit door het nieuwe ziekenhuis. Daarbij zal de NMa gebruik kunnen maken van de expertise van de NZa en de IGZ. Daarnaast zullen de NMa en NZa gezamenlijk de ontwikkelingen in de markt voor algemene ziekenhuiszorg in Midden-Zeeland blijven monitoren.