Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit implementatie Emergency and Restoration Verordening

De ACM heeft een definitief besluit gepubliceerd over het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders voor wijziging van de Netcode elektriciteit ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2196 (de ER Verordening). Het besluit legt vast welke acties aangeslotenen op het hoogspanningsnet in samenwerking met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de regionale netbeheerders kunnen uitvoeren om grootschalige storingen te voorkomen en bij te dragen aan het herstel van het elektriciteitsnet.

De ER Verordening

De ER Verordening (Emergency & Restoration Verordening) regelt wat transmissiesysteembeheerders moeten doen als ze in de situatie terecht komen dat ze met de normale middelen het net niet langer kunnen laten functioneren. Bijvoorbeeld omdat de frequentie buiten de veilige bandbreedte dreigt te komen of omdat er een mogelijk tekort dreigt te ontstaan aan reserves waarmee de frequentie naar een veilig niveau kan worden teruggebracht. Om te zorgen dat het elektriciteitsnet in dit soort situaties in balans blijft moeten landen vastleggen welke maatregelen zij zelf kunnen nemen en zijn afspraken tussen  de transmissiesysteembeheerders van verschillende landen nodig.

Met de codewijziging in dit besluit wordt uitvoering gegeven aan artikel 4, tweede lid, van de ER Verordening. Op grond van dit artikel moet in de nationale voorwaarden o.a. worden vastgelegd welke maatregelen zogenoemde significante netgebruikers (SNG’s) moeten kunnen leveren afhankelijk van hun type aansluiting op het elektriciteitsnet. 

Specifiek bevat het besluit wijzigingen om uitvoering te geven aan de volgende onderdelen van de ER Verordening:

  • de voorwaarden om op te treden als aanbieder van beschermingsdiensten op contractbasis
  • de voorwaarden om op te treden als aanbieder van hersteldiensten op contractbasis
  • de lijst van significante netgebruikers en de door hen toe te passen maatregelen
  • de lijst van significante netgebruikers met hoge prioriteit of de beginselen die voor de vaststelling van die lijst worden toegepast
  • regels voor de opschorting en het herstel van marktactiviteiten
  • de regels voor onbalansverrekening en verrekening van balanceringsenergie in het geval van opschorting van marktactiviteiten 

Voor meer informatie over de ER Verordening, zie:

Lees het bericht in de Staatscourant

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Het postadres is: Postbus 20021, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt zijn ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?