Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Wijzigingsopdracht voorstel codewijziging ER-implementatie van Netbeheer Nederland

21-11-2019

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de ACM voor het wijzigen van de Netcode Elektriciteit. Met het voorstel beoogt de ACM uitvoering te geven aan de ER Verordening met regels voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet (zgn. Emergency & Restoration-verordening te wijzigen.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?


U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie van de kennisgeving in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM ontvangt uw reactie uiterlijk op 2 januari 2020. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Het postadres is: Postbus 20021, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt zijn ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?