Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie ontwerpbesluit WACC warmteleveranciers

In juli van dit jaar heeft de ACM een drietal documenten geconsulteerd op haar website Rendementstoets | ACM.nl. Het betreft (1) de Beleidsregel Rendementstoets, (2) de Beleidsregel Regulatorische Accountingregels (RAR) Warmte en (3) het Adviesrapport WACC rendementstoets en afleversets. In aanvulling op deze documenten consulteert de ACM nu ook het ontwerpbesluit WACC Warmteleveranciers, waarin de WACC ten behoeve van de rendementstoets nader is uitgewerkt. In de beleidsregel heeft de ACM reeds verwezen naar dit WACC ontwerpbesluit.

In dit ontwerpbesluit bepaalt de ACM de methode om het redelijk rendement voor warmteleveranciers te bepalen voor de periode 2018-2022 en de periode 2023-2025.

De ACM legt in de consultatie ook twee concrete vragen onderwerpen voor waarop partijen kunnen reageren. De ACM vraagt daarmee specifieke aandacht voor:

  • Asymmetrisch reguleringsrisico waar warmteleveranciers al dan niet mee te maken hebben
  • Stijgende rentestanden en mogelijke herberekening van de WACC voor toekomstige jaren de vaststelling van de WACC.

Reageren op ontwerpbesluit WACC warmteleveranciers 

Op grond van artikel 3:15 en 3:16 van de Awb hebben belanghebbenden vanaf het moment waarop het ontwerpbesluit WACC warmteleveranciers ter inzage is gelegd zes weken de tijd om een zienswijze naar voren te brengen. De laatste dag waarop zienswijzen kunnen worden ingediend is 7 oktober 2022.

Stuur uw schriftelijke reactie per e-mail naar: tariefregulering-warmte@acm.nl onder vermelding van “Reactie [naam organisatie] consultatie ontwerpbesluit WACC warmteleveranciers”. Tevens kunt u uw reactie per post toesturen naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Als u vindt dat uw reactie gegevens bevat die de ACM vertrouwelijk moet behandelen, wordt u verzocht om dit in een begeleidend schrijven gemotiveerd aan te geven. U dient hierbij duidelijk aan te geven welke gegevens het betreft.

 

Documenten

Openbare versie ontwerpbesluit WACC warmteleveranciers (PDF - 427.08 KB)