Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel TenneT voor de toegestane inkomsten 2022 net op zee

TenneT heeft op 30 september 2021 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de inkomsten die zij in 2022 nodig heeft voor de uitvoering van haar taken als beheerder van het net op zee. In dit voorstel wordt onderscheid gemaakt tussen fase I en fase II van het net op zee. De kavels tot en met Hollandse Kust Noord behoren tot fase I. De kavels vanaf Hollandse Kust West Alpha en verder behoren tot fase II. De inkomsten zijn gelijk aan de verwachte efficiënte kosten van TenneT. De ACM beoordeelt dit voorstel en bepaalt naar verwachting eind 2021 de hoogte van de toegestane inkomsten van de netbeheerder van het net op zee in 2022.

Wat stelt TenneT voor?

De toegestane inkomsten van de netbeheerder van het net op zee bestaan uit een vergoeding voor de operationele kosten, een vergoeding voor de vermogenskosten tijdens de bouwfase van projecten en een vergoeding voor de kosten van projecten die in 2022 in bedrijf zijn of worden genomen. In het voorstel van TenneT komt dit neer op iets minder dan 212 miljoen euro voor fase I en ruim 34,5 miljoen euro voor fase II.

Hoe ontvangt TenneT deze inkomsten?

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verstrekt een subsidie ter hoogte van de toegestane inkomsten van het net op zee. De subsidie is alleen van toepassing voor fase I. Over fase II geeft TenneT in haar voorstel aan: “Voor de projecten die betrekking hebben op het Net op zee fase II heeft het Ministerie van Economische Zaken geen besluit genomen om de inkomsten op gelijksoortige manier aan TenneT te vergoeden. Bij het tarievenvoorstel van 2021 heeft TenneT reeds aangegeven dat zij deze inkomsten in het tarievenvoorstel 2022 zou verwerken overeenkomstig artikel 42a, derde lid van de E-wet. Derhalve voegt TenneT de inkomsten voor het Net op Zee fase II toe aan TAR 2022, het gaat hierbij om een bedrag van EUR 44 miljoen tot en met 2022. Dit bedrag bestaat uit EUR 35 miljoen inkomsten 2022 en EUR 9 miljoen aan inkomsten voor de periode 2018 tot en met 2021.”

Wat doet TenneT?

TenneT is in september 2016 aangewezen als netbeheerder voor het net op zee. TenneT legt een elektriciteitsnetwerk op zee aan en is verantwoordelijk voor het beheer van dit netwerk. Dit netwerk sluit windparken op zee aan met het netwerk op land. De netbeheerder van het net op zee heeft onder meer als taak om zijn netten in werking te hebben, te onderhouden en de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten en van het transport van elektriciteit over de netten op de meest doelmatige wijze te waarborgen.

Reageren

Vertrouwelijke informatie is verwijderd uit het inkomstenvoorstel. Belanghebbenden kunnen tot en met 27 oktober op het inkomstenvoorstel reageren. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld brancheorganisaties van grote afnemers en consumentenorganisaties. Reacties kunnen per mail worden toegestuurd aan DE-Tarievenbesluiten@acm.nl.

 

Documenten

Voorstel TenneT toegestane inkomsten 2022 Net op Zee (PDF - 44.49 KB) Rekenmodule inkomstenvoorstel TenneT 2022 (XLSX - 87.62 KB)