Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel TenneT tarieven 2022 landelijk netbeheer elektriciteit

TenneT heeft op 30 september 2021 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de tarieven die zij in 2022 in rekening wil brengen bij haar afnemers. Daarnaast meldt TenneT dat zij extra operationele kosten maakt bij het verzwaren van het hoogspanningsnet. Dit zorgt naar verwachting voor een grote stijging van de tarieven van het jaar 2022 naar het jaar 2023. De totale inkomsten zouden hiermee in 2023 50% hoger ligger dan in 2022. Omdat dit gevolgen heeft voor de tarieven die grootverbruikers moeten betalen nodigt de ACM belanghebbenden uit hierop te reageren.

Voornemen ACM

De ACM is voornemens om deze stijging op te vangen door de extra kosten zoveel mogelijk te verdelen over de jaren 2022 en 2023 met het oog op een stabiele tariefontwikkeling in de tijd. De bevoegdhedenovereenkomst – die voor de jaren 2022 en 2023 bepaalt hoeveel veilingmiddelen er ingezet worden voor het dempen van de tarieven - bepaalt ook dat de ACM bij de inzet van veilinggelden ten behoeve van de tarieven rekening zal houden met een stabiele tariefontwikkeling. De ACM is voornemens om hiervoor een aanpassing te doen ten opzichte van het tarievenvoorstel van TenneT. In dit scenario zet de ACM in 2022 geen veilingmiddelen in om de tarieven te dempen. Hierdoor ontstaat er in 2023 meer ruimte om de verwachte stijging op te vangen. Dit betekent dat de tarieven voor bedrijven die direct zijn aangesloten op het extrahoogspanningsnet (EHS-net) met 9% zullen stijgen en op het hoogspanningsnet (HS-net) met 15% zullen stijgen in 2022. In dit scenario stijgen de EHS tarieven in 2023 met 26%. Dit scenario leidt voor 2022 tot de volgende tarieven:

  Vastrecht kW gecontracteerd per jaar kW max per maand kW gecontracteerd per jaar (max 600 uur) kW max per week (max 600 uur)
EHS tarieven 2022 (euro) 12.478,96 15,20 1,65 7,59 0,57
HS tarieven 2022 (euro) 2.760,00 27,27 2,80 13,62 0,97

Alternatief scenario

Naast dit voornemen legt de ACM een alternatief scenario ter consultatie voor waarbij de EHS tarieven in 2022 nagenoeg gelijk blijven, maar in 2023 wel in één keer met 47% stijgen. Dit scenario leidt voor 2022 tot de volgende tarieven:

  Vastrecht kW gecontracteerd per jaar kW per maand kW gecontracteerd per jaar (max 600 uur) kW max per week (max 600 uur)
EHS tarieven 2022 (euro) 12.478,96 14,00 1,51 7,00 0,52
HS tarieven 2022 (euro) 2.760,00 26,13 2,68 13,06 0,93

De ACM nodigt belanghebbenden uit om op deze scenario’s te reageren. De ACM zal vervolgens op basis van de ontvangen reacties een besluit nemen over de tarieven van TenneT.

Net op zee

De ACM stelt jaarlijks de inkomsten vast die de netbeheerder van het net op zee mag ontvangen voor de uitvoering van zijn wettelijke taken. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verstrekt een subsidie ter hoogte van de toegestane inkomsten van het net op zee. Indien de subsidie niet geheel dekkend is, mag TenneT de overige inkomsten volgens artikel 42a, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 in rekening brengen bij de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet. De subsidie is niet dekkend voor de tweede fase van het net op zee (de kavels vanaf Hollandse Kust West). TenneT heeft vorig jaar aangegeven deze kosten in het tarievenvoorstel 2022 in rekening te brengen in de tarieven indien er geen besluit is genomen hoe deze kosten op een andere wijze worden vergoed. Omdat hier in de tussentijd nog geen besluit over is genomen stelt TenneT nu in haar tarievenvoorstel 2022 daadwerkelijk voor om deze kosten in rekening te brengen bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

Wat doet TenneT?

TenneT is eigenaar en beheerder van het landelijk hoogspanningsnet in Nederland. TenneT is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere taken mag TenneT kosten in rekening brengen.

Reageren

Vertrouwelijke informatie is verwijderd uit het tarievenvoorstel. Belanghebbenden kunnen tot en met 27 oktober op het tarievenvoorstel reageren. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld brancheorganisaties van grote afnemers en consumentenorganisaties. Reacties kunnen per mail worden toegestuurd aan %20DE-Tarievenbesluiten [at] acm [punt] nl (DE-Tarievenbesluiten[at]acm[dot]nl).

 

Documenten

Voorstel TenneT tarieven 2022 landelijk netbeheer elektriciteit (PDF - 69.19 KB) Rekenmodule tarievenvoorstel TenneT 2022 (XLSX - 176.06 KB)