Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM vraagt betrokkenen te reageren op voorgenomen tariefbesluit TenneT

Netbeheerder TenneT maakt extra operationele kosten bij het verzwaren van het hoogspanningsnet. Dat heeft TenneT aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gemeld in haar tarievenvoorstel voor het jaar 2022. De extra kosten zullen gevolgen hebben voor de tarieven die grootverbruikers moeten betalen. Om de gevolgen voor grootverbruikers zoveel mogelijk te dempen stelt de ACM voor de tariefstijging te verdelen over de jaren 2022 en 2023. Naast dit voorstel heeft de ACM ook nog een alternatief scenario uitgewerkt waarbij de EHS tarieven in 2022 nagenoeg gelijk blijven maar in 2023 daardoor wel sterker stijgen. De ACM nodigt belanghebbenden uit om te reageren op beide scenario’s en zal op basis daarvan een besluit nemen over de tarieven van TenneT voor het jaar 2022.

Tijdens de werkzaamheden moet TenneT een deel van haar netwerk uitschakelen. Om te voorkomen dat gebruikers hier hinder van ondervinden moet de stroom dan tijdelijk omgeleid worden. Omdat het gaat om een belangrijk deel van het hoogspanningsnet schat  het bedrijf in dat het voor deze ‘redispatch’ rond de 100 miljoen euro extra uit moet geven. Dit zorgt naar verwachting voor een grote stijging van de tarieven voor grootverbruikers van het jaar 2022 naar het jaar 2023.

De ACM is voornemens om de stijging van de tarieven op te vangen door de extra kosten zoveel mogelijk te verdelen over de jaren 2022 en 2023 met het oog op een stabiele tariefontwikkeling in de tijd. De ACM stelt voor om hiervoor een aanpassing te doen ten opzichte van het tarievenvoorstel van TenneT. In dit scenario zet de ACM veilingmiddelen die TenneT ontvangt voor het veilen van grenscapaciteit niet in 2022 maar in 2023 in, zodat er in 2023 meer ruimte is om de verwachte stijging op te vangen. Dit betekent dat de tarieven voor bedrijven die direct zijn aangesloten op het extrahoogspanningsnet (EHS-net) met 9% zullen stijgen en op het hoogspanningsnet (HS-net) met 15% zullen stijgen in 2022. Naast dit voornemen legt de ACM een alternatief scenario ter consultatie voor waarbij de EHS tarieven in 2022 nagenoeg gelijk blijven, maar in 2023 een veel grotere stijging kennen dan in het voornemen van de ACM.

De ACM presenteert de exacte tarieven voor 2022 in beide scenario’s bij de publicatie van het tarievenvoorstel van TenneT. De ACM nodigt belanghebbenden uit om op deze scenario’s te reageren. De ACM zal vervolgens op basis van de ontvangen reacties een besluit nemen over de tarieven van TenneT voor het jaar 2022.

Net op zee

De ACM stelt jaarlijks de inkomsten vast die de netbeheerder van het net op zee mag ontvangen voor de uitvoering van zijn wettelijke taken. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verstrekt een subsidie ter hoogte van de toegestane inkomsten van het net op zee. Indien de subsidie niet geheel dekkend is, mag TenneT de overige inkomsten volgens artikel 42a, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 in rekening brengen bij de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet. De subsidie is niet dekkend voor de tweede fase van het net op zee (de kavels vanaf Hollandse Kust West). TenneT heeft vorig jaar aangegeven deze kosten in het tarievenvoorstel 2022 in rekening te brengen bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet indien er geen besluit is genomen hoe deze kosten op een andere wijze worden vergoed. Omdat hier in de tussentijd nog geen besluit over is genomen stelt TenneT nu in haar tarievenvoorstel 2022 daadwerkelijk voor om deze kosten in rekening te brengen bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

Gevolgen voor consumenten

Kleinverbruikers en consumenten zijn niet rechtstreeks aangesloten op het landelijke netwerk van TenneT maar ontvangen hun elektriciteit via de regionale netbeheerders. De regionale netbeheerders betalen TenneT voor het landelijke transport van elektriciteit. Zij brengen deze kosten samen met de kosten die zij zelf maken in rekening bij consumenten en kleinverbruikers. De verwachte stijging voor consumenten en kleinverbruikers wordt verdeeld over de jaren 2022 en 2023. Naar verwachting leidt dit voor het jaar 2022 tot een stijging van gemiddeld enkele euro’s. De ACM publiceert de definitieve tarieven van TenneT en de regionale netbeheerders eind dit jaar op haar site. Dan is dus ook bekend hoeveel bedrijven en consumenten precies moeten betalen voor het transport van elektriciteit.