Kruimelpad

NMa verdenkt wegtransport van prijsafspraken zeecontainervervoer

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft na onderzoek rapport opgemaakt tegen drie brancheorganisaties in de transportsector omdat zij hen verdenkt van het geven van prijsadviezen. Het gaat met name om de leden die actief zijn in het vervoer van zeecontainers over de weg. Meer dan de helft van de aangelande zeecontainers in Rotterdam, de grootste containeroverslaghaven in Europa, wordt over de weg vervoerd.

Prijsadviezen door brancheorganisaties worden gezien als een vorm van prijsafspraken tussen de leden van die organisaties en zijn derhalve verboden. De gevolgen van dergelijke afspraken zijn hogere prijzen (transporttarieven) en een verminderde prikkel tot kostenbesparing. Ondernemingen dienen hun commerciële gedrag, waaronder hun prijzen, onafhankelijk van elkaar te bepalen. Zij dienen zonder onderlinge afspraken of coördinatie door de branchevereniging te dingen naar de gunst van de klant. Als zij toch afspraken maken die de concurrentie beperken, dan zijn afnemers daarvan de dupe.

Uit onderzoek van de NMa is gebleken dat de brancheorganisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN), Alliantie Zeecontainervervoerders (AZ) en de Vereniging van Zeecontainervervoerders (VZV) hun leden hebben geadviseerd over het doorberekenen van prijsverhogingen met betrekking tot het vervoer van zeecontainers over de weg. TLN en AZ hebben hun leden informatie verstrekt over kostenontwikkelingen in het zeecontainervervoer met een advies tot vrachtprijsaanpassing; TLN, AZ en VZV hebben hun leden geadviseerd een brandstofclausule te hanteren om fluctuaties in de brandstofprijs door te berekenen; TLN en AZ hebben hun leden geadviseerd de kostenstijgingen als gevolg van een kilometerheffing door te berekenen. De adviezen werden op verschillende manieren verstrekt: in brieven, publicaties, voorbeeldclausules, en op kostprijsbijeenkomsten waar instructies werden gegeven.

Gezamenlijk aanbevolen prijzen of prijsverhogingen die al dan niet feitelijk worden nageleefd maken het mogelijk om met een redelijke mate van zekerheid te voorspellen wat de prijspolitiek van de concurrenten zal zijn. Dit leidt tot uniformering van de tarieven. Het merendeel van de bedrijven die zeecontainers transporteren is aangesloten bij deze brancheorganisaties. De onderzochte feiten hebben plaatsgevonden in de periode van 1 januari 1998 tot heden.

De NMa heeft een redelijk vermoeden dat de organisaties hiermee de Mededingingswet hebben overtreden. Daarom is rapport opgemaakt. De betrokken organisaties worden nu in de gelegenheid gesteld op het rapport te reageren. Daarna stelt de NMa definitief vast of sprake is van een overtreding en zo ja, of een boete of een andere sanctie wordt opgelegd.