Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit toezegging Landelijke Huisartsen Vereniging

Het ontwerpbesluit
Het ontwerpbesluit betreft een toezeggingsbesluit als bedoeld in artikel 49a, eerste lid, Mededingingswet. Met het ontwerpbesluit reageert de Raad op aanvragen voor het bindend verklaren van toezeggingen van de Landelijke Huisartsen Vereniging (hierna: LHV) en de 23 regionale LHV-huisartsenkringen. Deze verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid betreffen ondernemersverenigingen. Hun leden zijn actief op het gebied van huisartsenzorg in Nederland. De in de aanvragen opgenomen toezeggingen zijn erop gericht te voorkomen dat zij zullen handelen in strijd met artikel 6, eerste lid, Mededingingswet. De regionale LHV-huisartsenkringen zeggen onder andere toe zich in de toekomst te onthouden van het adviseren van hun leden omtrent het wel of niet tekenen van aan hun leden door de zorgverzekeraar aangeboden huisartsenzorg-contracten. Ook zeggen zij toe niet met zorgverzekeraars te zullen onderhandelen over de beoogde voorwaarden in de huisartsenzorg-contracten die betrekking hebben op concurrentieparameters, behalve in twee specifieke omstandigheden indien artikel 6, derde lid, Mededingingswet van toepassing is. De LHV zegt onder andere toe zich in de toekomst te zullen onthouden van het faciliteren van de hiervoor beschreven adviezen en onderhandelingen. De Raad is voornemens toewijzend op de aanvragen te beslissen.

Terinzagelegging
Met ingang van 15 oktober 2012 tot en met 26 november 2012 ligt het ontwerpbesluit ‘Landelijke Huisartsen Vereniging’, met bijbehorende stukken, voor belanghebbenden ter inzage. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken kunnen tijdens kantooruren worden ingezien ten kantore van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Muzenstraat 81, 2511 WB te Den Haag. Op verzoek wordt aan belanghebbenden gratis een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verstrekt.

Kenbaar maken van zienswijzen
Belanghebbenden kunnen tot en met 26 november 2012 hun zienswijze omtrent het ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • per post: Nederlandse Mededingingsautoriteit
    Directie Mededinging
    T.a.v. de heer Cosmin Nicolae
    Postbus 16326
    2500 BH Den Haag

Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval kan daarvoor een afspraak worden gemaakt met de heer Cosmin Nicolae (telefoonnummer: 070 - 330 3518).

Vervolgtraject
Nadat de termijn van terinzagelegging is verstreken, beslist de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, mede aan de hand van de eventueel naar voren gebrachte zienswijzen, op de aanvragen voor het bindend verklaren van de toezeggingen.

 

Bijlagen

Ontwerpbesluit in zaak 7191 (PDF - 55.06 KB)