Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpcodebesluit verdelen kosten verwijderen gasaansluiting

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit opgesteld naar aanleiding van het voorstel van Netbeheer Nederland over het wijzigen van de Tarievencode gas. Het ontwerpbesluit gaat over de verdeling van de verwijderkosten van een gasaansluiting en geeft een nadere uitwerking van de wettelijke verwijdertaak van de netbeheerders.

Met dit ontwerpbesluit wijzigt de verdeling van de verwijderkosten van een gasaansluiting en concretiseert de verwijdertaak van de netbeheerders rondom de gasaansluiting. Aanleiding voor de wijziging is de motie van Tweede Kamerlid, de heer Van der Lee. De helft van de verwijderkosten wordt hierdoor in rekening gebracht bij degene die om de verwijdering van de gasaansluiting verzoekt. De andere helft van de verwijderkosten mag de netbeheerder verrekenen in de periodieke aansluitvergoeding van de overige afnemers op datzelfde gasnet. Deze kostenverdeling is voorgeschreven in de Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas die per 1 oktober 2020 in werking is getreden.

De ACM wijst verder op de Kamerbrief van de minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer van 18 november jl. In de Kamerbrief geeft de minister aan een procedure in gang te zetten waarmee de hiervoor genoemde Regeling zodanig wordt gewijzigd dat de verwijderkosten tijdelijk volledig kunnen worden verrekend in het periodieke aansluittarief van de afnemers die aangesloten blijven op het gasnet. Het is op het moment van publicatie van dit ontwerpbesluit, in afwachting van de parlementaire behandeling van de voorgenomen wijziging, nog niet duidelijk of en wanneer deze andere kostenverdeling doorgang zal vinden. De ACM gaat in dit ontwerpbesluit daarom uit van de huidige wet- en regelgeving. Indien de Regeling gedurende dit codeproces conform het wijzigingsvoorstel van de minister in werking treedt, zal de ACM het definitieve codebesluit hierop aanpassen. Het staat een ieder vrij om ook op de voormelde voorgestelde kostenverdeling van de minister alvast te reageren in hun zienswijze op dit ontwerpbesluit.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

Vanwege de belangstelling omtrent het onderwerp geeft de ACM een ieder de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over het ontwerpbesluit. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. De ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Ontwerpcodebesluit verdelen kosten verwijderen gasaansluiting (PDF - 270.8 KB)