Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit marktanalyse lokale toegang

Medio 2020 is de ACM een onderzoek gestart naar de noodzakelijkheid van regulering op basis van de Telecommunicatiewet en/of ingrijpen op basis van de Mededingingswet. De ACM voorzag op basis van dit onderzoek bepaalde marktrisico’s in de toegangsvoorwaarden op het glasvezelnetwerk van KPN en Glaspoort op de wholesalemarkt. Op 9 juli 2021 heeft de ACM aangekondigd een marktanalysebesluit op te stellen. In maart 2022 hebben KPN en Glaspoort toezeggingen aan de ACM voorgelegd en de ACM heeft deze toezeggingen, na consultatie, op 25 augustus 2022 bindend verklaard. De ACM heeft in september 2022 haar onderzoek ten behoeve van het marktanalysebesluit hervat, waarin zij de toezeggingen als nieuw gegeven heeft betrokken.

De ACM heeft op grond van artikel 6a.1, derde lid van de Tw de retailmarkt voor internettoegang onderzocht en vastgesteld dat er vijf verschillende geografische markten zijn te onderscheiden. Daarnaast heeft de ACM de nationale markt voor zakelijke netwerkdiensten onderzocht. De ACM heeft op al deze markten geen risico op aanmerkelijke marktmacht vastgesteld en concludeert dat deze retailmarkten voldoende concurrerend zijn of worden tijdens de reguleringsperiode. De ACM ziet op grond daarvan geen aanleiding om de markt voor lokale wholesaletoegang verder te onderzoeken.

Het ontwerpbesluit wordt met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Algemene wet bestuursrecht afd. 3.4) voorbereid. Belanghebbenden kunnen tot en met 4 september 2023 hun zienswijze naar voren brengen. Gedurende deze periode ligt het ontwerpbesluit ter inzage op het kantoor van de ACM. Indien u inzage wenst kunt u contact opnemen met de ACM via marktanalyse-lokaletoegang [at] acm [punt] nl.

Schriftelijke zienswijzen dienen zowel per post als per e-mail te worden ingediend onder vermelding van “Ontwerpbesluit marktanalyse lokale toegang”. Het postadres is ACM, Directie TVP, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. Het e-mailadres is marktanalyse-lokaletoegang [at] acm [punt] nl

Bij het indienen van een zienswijze verzoekt de ACM u aan te geven of uw zienswijze vertrouwelijke gegevens bevat, en zo ja, om gemotiveerd aan te geven welke dat zijn. Indien uw reactie naar uw oordeel vertrouwelijke informatie bevat, dient u zowel een vertrouwelijke als een openbare versie van uw zienswijze in te dienen.

 

Documenten

Ontwerpbesluit marktanalyse lokale internettoegang (PDF - 1.17 MB)