Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit inzake YouCa symmetrische regulering 6.3 lid 3 Tw

Let op: Er is een nieuwere versie van het besluit gepubliceerd.

YouCa B.V. heeft aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) verzocht om toegang tot het kabelnetwerk van VodafoneZiggo in Amsterdam.

De ACM heeft eerst op grond van artikel 6.3, eerste lid van de Telecommunicatiewet (Tw) een besluit genomen. Hierin is geoordeeld dat het opleggen van een toegangsverplichting op grond van artikel 6.3, lid 1 van de Tw aan VodafoneZiggo niet evenredig is als het voor YouCa niet mogelijk is om toegang af te nemen.

Vervolgens heeft de ACM onderzocht of er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.3, derde lid van de Tw. Mocht hier sprake van zijn, dan kan de ACM over gaan tot het opleggen van verplichtingen tot toegang tot het netwerk tot een punt voorbij het eerste punt van samenkomst. De ACM concludeert in het ontwerpbesluit van 8 juli 2023 dat hier geen sprake van is en ziet derhalve geen aanleiding om over te gaan tot het opleggen van toegangsverplichtingen als bedoeld in artikel 6.3, derde lid van de Tw.

Consultatie

Tot en met 4 september 2023 kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen zowel per post als per e-mail te worden ingediend onder vermelding van ‘Ontwerpbesluit toegangsverzoek YouCa Lid 3’ (per post: ACM, Directie TVP, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag; per e-mail: symmetrische_toegang [at] acm [punt] nl). Indien u van de gelegenheid gebruik wilt maken om uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, wordt u verzocht dit per e-mail kenbaar te maken aan: symmetrische_toegang [at] acm [punt] nl.

Bij het indienen van een zienswijze verzoekt de ACM u aan te geven of uw zienswijze vertrouwelijke gegevens bevat, en zo ja, om gemotiveerd aan te geven welke dat zijn. Indien uw reactie naar uw oordeel vertrouwelijke informatie bevat, dient u zowel een vertrouwelijke als een openbare versie van uw zienswijze in te dienen.

 

Documenten

Ontwerpbesluit lid 3 openbare versie (PDF - 245.52 KB)