Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp codebesluit verwerken tariefinkomstenderving faillissement

De ACM heeft een ontwerpbesluit opgesteld waarmee de gederfde inkomsten van regionale netbeheerders ten gevolge van het faillissement van een leverancier evenredig worden verdeeld over alle kleinverbruikers.

Met dit ontwerpbesluit beoogt de ACM de huidige regeling in beperkte mate aan te passen door vast te stellen dat de gemiste inkomsten in de periode van 3 maanden voorafgaand aan het faillissement en tijdens de vensterperiode, voor zover deze zich uitstrekt na het uitspreken van het faillissement, mogen worden verwerkt in de tarieven van de kleinverbruikers. Dat geldt alleen voor zover deze kosten niet op andere wijze zijn vergoed.

Dit ontwerpbesluit is opgesteld naar aanleiding van een voorstel van de regionale netbeheerders voor aanpassing van de huidige regeling.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de start van de inzagetermijn, zoals aangegeven in de publicatie van de kennisgeving in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

De laatste dag waarop u uw zienswijze kunt indienen is 15 juli 2020

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming.

 

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Ontwerp codebesluit verwerken tariefinkomstenderving faillissement (PDF - 413.44 KB)