Kruimelpad

Codebesluit verwerken tariefinkomstenderving faillissement leverancier

Met dit codebesluit wijzigt de ACM de Tarievencode elektriciteit en de Tarievencode gas.

In de wet is geregeld dat kleinverbruikers kosten voor transport van energie (netwerkkosten) aan de leverancier betaalt. De leverancier betaalt dit vervolgens aan de netbeheerders. Wanneer een leverancier failliet is gegaan dan kan het zo zijn dat deze netwerkkosten niet zijn betaald aan de netbeheerders. Om ervoor te zorgen dat de uitvoering van de transporttaken niet in gevaar komt is geregeld in een codebesluit dat netbeheerders een deel van de gemiste inkomsten in hun tarieven aan kleinverbruikers mogen doorberekenen. Dit codewijzigingsbesluit wijzigt deze huidige regeling.

Er worden 3 punten gewijzigd.

  1. De periode waarbinnen eventuele gemiste inkomsten mogen worden doorberekend, wordt verlengd van 2 naar 3 maanden voorafgaande aan een faillissement.
  2. De doorberekening van de gemiste inkomsten wordt verdeeld over alle kleinverbruikers in plaats van over de kleinverbruikers per getroffen netbeheerder.
  3. De gemiste inkomsten tijdens de vensterperiode, dit is de periode tussen de aankondiging en daadwerkelijke intrekking van de vergunning van een failliete leverancier mogen ook doorberekend worden. Omdat netbeheerders namelijk wettelijk verplicht zijn om gedurende de vensterperiode hun taken uit te voeren zonder dat daar inkomsten tegenover staan.

Deze regeling in het codebesluit is jaren geleden ingesteld omdat dit bijdraagt aan het goed functioneren van de elektriciteitsmarkt en het socialiseren van de kosten hiervan in geval van een faillissement van een leverancier.

Lees het bericht in de Staatscourant 

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Het postadres is: Postbus 20021, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt zijn ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?