Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Ontwerp codebesluit neutraliteitsheffing en overschrijding kredietlimiet

10-03-2020

De ACM heeft een ontwerpbesluit opgesteld over het voorstel van Netbeheer Nederland voor het wijzigen van de Transportcode gas LNB over de neutraliteitsheffing en aanscherping van de regels bij overschrijding van de kredietlimiet. Met dit besluit stelt de ACM de methode voor de neutraliteitsheffing vast. Met deze heffing verrekent Gasunie Transport Services BV (GTS) de opbrengsten en kosten door haar balanceringsactiviteiten onder netgebruikers. Daarnaast verscherpt de ACM in dit besluit de regels die gelden als een programmaverantwoordelijke zijn kredietlimiet overschrijdt.

Aanleiding voor dit besluit is een incident eind 2018, waarbij een programmaverantwoordelijke grote financiële schade veroorzaakte op de balanceringsmarkt. Dit besluit draagt bij aan het inperken van de financiële schade bij dergelijke incidenten en regelt de manier waarop kosten moeten worden verdeeld onder netgebruikers, voor zover er toch financiële schade ontstaat.

Door een ontwerp van het besluit ter inzage te leggen en te publiceren op de website van de ACM hebben marktpartijen de gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. De ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?