Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Samenwerking in het sociaal domein

Gemeenten hebben de taak om hulp en ondersteuning te realiseren voor hun inwoners in vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Dit deel van de zorg wordt ook wel het sociaal domein genoemd. Aanbieders willen of moeten daarbij vaak samenwerken. De ACM let erop dat aanbieders van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning zich aan de regels voor eerlijke concurrentie houden. Binnen die regels is veel ruimte voor samenwerking.

Let op bij het maken van samenwerkingsafspraken

Afspraken tussen zorgaanbieders kunnen de concurrentie beperken en daardoor leiden tot nadelen voor cliënten en andere aanbieders. Afspraken over het inschrijven op een aanbesteding of het onderling verdelen van werkgebieden zijn bijvoorbeeld al snel verboden. Lees hier meer over de concurrentieregels die gelden tijdens een aanbesteding.

Wanneer mogen zorgaanbieders samenwerken?

De Mededingingswet biedt onder voorwaarden ruimte voor samenwerking tussen zorgaanbieders. Er zijn bijvoorbeeld regels hoe zorgaanbieders gezamenlijk kunnen inschrijven op een aanbesteding. Wij geven u in aanvulling op de wettelijke regels de volgende tips mee:

  • Breng met alle partijen de voor- en nadelen van de samenwerking in kaart. Doe dit zorgvuldig, want alleen als u kunt onderbouwen dat de samenwerking belangrijke voordelen brengt en niet verder gaat dan noodzakelijk is, er voldoende concurrentie overblijft en de voordelen ook echt ten goede komen aan de cliënten, is de samenwerking toegestaan.
  • Betrek gemeenten en cliëntenorganisaties bij de totstandkoming van de samenwerking zodat ook hun belangen en wensen meegenomen worden.

Deel niet alle informatie met andere aanbieders

Wees alert als u overlegt met andere aanbieders. Veel informatie mag u delen. Maar informatie over zaken waarop u kunt concurreren, mag u niet delen. U riskeert dan een boete.

Voorbeeld

U gaat met andere aanbieders samenwerken omdat de gemeente de jeugdhulp in de regio wil verbeteren. U kunt dan bijvoorbeeld de totale huidige capaciteit of de verwachte hulpbehoefte in de regio bespreken. Maar let op: informatie zoals uw kostprijzen en strategische plannen over werkgebieden (geografisch en zorginhoudelijk) mag u niet delen of afstemmen.

Wilt u meer weten over wat u wel en niet mag delen?

Lees dan onze Leidraad Uitwisselen van informatie afbouw capaciteit zorg.

Veelgestelde vragen en voorbeelden uit de praktijk

Meer uitleg over de regels vindt u in onze Richtsnoeren voor de zorgsector. Verder vindt u hieronder onze reacties op vragen van marktpartijen en casussen uit onze toezichtspraktijk.

Bekijk de veelgestelde vragen over samenwerking in het sociaal domein

Lees onze reactie op praktijkvoorbeelden uit het sociaal domein

Vragen of signalen voor de ACM?

Ziet u in de zorg een vorm van overleg of samenwerking die misschien nadelig is voor patiënten en verzekerden? Maken bijvoorbeeld concurrenten afspraken over prijzen of over de verdeling van patiënten? Meld dit dan bij de ACM.

Heeft u vragen over ons toezicht in de zorgsector? Mail dan ons zorgteam direct via vragen [punt] zorg [at] acm [punt] nl.

Afspraken voor goede zorg

Zorgaanbieders werken samen om goede en doelmatige zorg te leveren. De concurrentieregels geven daarvoor veel ruimte. Maar sommige afspraken zijn niet in het belang van patiënten en beperken de concurrentie. Daardoor kan de zorg duurder en slechter worden, en is er minder keuze voor patiënten. Zulke afspraken zijn verboden.