Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit TenneT 2022

Met dit besluit stelt de ACM de maximale tarieven vast die TenneT mag hanteren vanaf 1 januari 2022.

De ACM heeft onderzocht of het mogelijk is de tariefstijgingen voor 2022 en 2023 zoveel mogelijk te verdelen over deze jaren. Dit kan zij doen door veilingmiddelen die TenneT ontvangt voor het veilen van grenscapaciteit te gebruiken om in 2023 in plaats van in 2022 de tarieven te dempen. In oktober 2021 heeft de ACM daarvoor betrokkenen gevraagd om te reageren op twee scenario’s. Uit aanvullende informatie die de ACM sindsdien van TenneT heeft ontvangen blijkt dat de operationele kosten die TenneT mag betalen met de veilingmiddelen hoger zijn dan verwacht. Het alternatieve scenario is hierdoor niet mogelijk omdat er geen veilingmiddelen overblijven om de tarieven te dempen. De ACM zet in 2022 daarom geen veilingmiddelen in om de tarieven te dempen. Dit is een wijziging ten opzichte van het voorstel van TenneT, waarin de inzet van veilingmiddelen conform de bevoegdhedenovereenkomst opgenomen was. De ACM en TenneT hebben deze wijziging vastgelegd in een apart addendum op deze overeenkomst.

De ACM heeft de maximale toegestane inkomsten voor de transport- en systeemtaken van TenneT vastgesteld op ruim € 849 miljoen. Dit is bijna 8% meer dan in 2021. De tarieven stijgen ten opzichte van 2021 met gemiddeld 15% op het hoogspanningsnet (HS) en met gemiddeld 9% op het extrahoogspanningsnet (EHS).

Net op zee

De ACM stelt jaarlijks ook de inkomsten vast die TenneT, als de netbeheerder van het net op zee, mag ontvangen voor de uitvoering van zijn wettelijke taken op zee. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verstrekt een subsidie ter hoogte van de toegestane inkomsten van het net op zee. Indien de subsidie niet geheel dekkend is, mag TenneT de overige inkomsten volgens artikel 42a, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 in rekening brengen bij de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet. Dan leiden deze inkomsten dus tot hogere tarieven van TenneT. De subsidie is nu niet dekkend voor de tweede fase van het net op zee (de kavels vanaf Hollandse Kust West). Omdat het Ministerie nog geen besluit heeft genomen hoe de inkomsten van de tweede fase worden gedekt stelt TenneT in haar tarievenvoorstel 2022 voor om deze kosten in rekening te brengen bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. De ACM oordeelt dat dit voorstel van TenneT conform artikel 42a, derde lid, van de E-wet is en neemt dit voorstel van TenneT over in het tarievenbesluit.

Wat bepaalt de ACM met dit besluit?

De ACM stelt jaarlijks de tarieven vast voor alle netbeheerders. In dit besluit stelt de ACM de tarieven vast die TenneT ten hoogste mag hanteren vanaf 1 januari 2022 voor het uitvoeren van haar wettelijke taken. Het gaat om tarieven voor de uitvoering van transportdiensten en systeemdiensten op het hoogspanningsnet (spanningsniveau van 110/150 kV) en het extrahoogspanningsnet (spanningsniveau van 220/380 kV).

Wat doet TenneT?

TenneT is eigenaar en beheerder van het landelijk hoogspanningsnet in Nederland. TenneT is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere wettelijke taken mag TenneT kosten in rekening brengen. Deze kosten worden doorberekend aan consumenten en bedrijven. TenneT is ook aangewezen als netbeheerder van het net op zee.

 

Documenten

Tarievenbesluit TenneT 2022 (PDF - 475.51 KB) Rekenmodule tarievenbesluit TenneT 2022 (XLSX - 172.54 KB) Rapport DNV GL over doelmatigheid DW380 Doetinchem - Voorst (PDF - 562.08 KB)