Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel Netbeheer Nederland tijdsafhankelijke transporttarieven

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor het wijzigen van de Netcode elektriciteit. Netbeheer Nederland stelt voor de tariefsystematiek voor de hoogspanningsnetten die worden beheerd door TenneT te wijzigen. Hierdoor betalen netgebruikers op momenten van lage netbelasting een lager tarief dan op momenten van hoge netbelasting.

Netbeheer Nederland constateert dat bij de transporttarieven van TenneT op dit moment geen rekening wordt gehouden met de mate waarin een aangeslotene bijdraagt aan de piekbelasting van het net, terwijl de netbelasting een steeds belangrijker factor is bij de veroorzaking van kosten. De voorgestelde wijzigingen moeten de kostenreflectiviteit van de tarieven verbeteren en gebruik van het net op rustige momenten stimuleren. Deze prikkel moet helpen om de piekbelasting te verminderen en netcongestie tegen te gaan.

Voorstel nieuwe tariefsystematiek

Het voorstel houdt in dat het gemeten capaciteitsverbruik van aangeslotenen wordt gecorrigeerd door het te ‘wegen’. De wegingsfactor is afhankelijk van het tijdsblok waarin het verbruik heeft plaatsgevonden. In de piekuren is de wegingsfactor 1, in de daluren is de wegingsfactor 0,6. De tussenliggende tijdsblokken krijgen wegingsfactoren 0,9, 0,8 en 0,7. De weging van gemeten waarden resulteert in een reeks gewogen waarden voor capaciteitsverbruik. Waar tot nu toe de hoogste gemeten waarde per maand wordt afgerekend tegen het capaciteitstarief (kWmax), wordt met dit voorstel de hoogste gewogen waarde per maand afgerekend tegen een nieuw capaciteitstarief, de ‘kWmaxgewogen’.

Toepassing

Netbeheer Nederland stelt voor om de nieuwe tariefsystematiek in eerste instantie alleen voor TenneT-netten in te voeren. Daarnaast stelt Netbeheer Nederland voor een uitzondering te maken voor regionale netbeheerders (RNB’s). Volgens TenneT moeten RNB’s vooralsnog worden uitgezonderd omdat zij hun verbruik zelf nauwelijks kunnen sturen. Het verbruik van RNB’s worden namelijk bepaald door het verbruik op de RNB-netten, niet door de RNB’s zelf. Daarom moet voor RNB’s een wegingsfactor van 0,9 gaan gelden voor het gehele jaar, in plaats van de verschillende wegingsfactoren per tijdsblok.

Op dit codewijzigingsvoorstel is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) van toepassing. De ACM is begonnen met het beoordelen van het voorstel van Netbeheer Nederland en verwacht vóór maart 2024 een ontwerpbesluit te publiceren waarop belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Daarna stelt de ACM in het definitieve besluit de codewijziging vast.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Voorstel Netbeheer Nederland voor tijdsafhankelijke tarieven (PDF - 609.56 KB)