Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Verzoek TenneT wijziging voorwaarden CWE flow-based DA besluit

31-05-2019

TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) heeft een aanvraag ingediend tot wijziging van de voorwaarden verbonden aan de goedkeuring bij besluit van 31 augustus 2018 in zaak ACM/18/032883 van de gewijzigde methodologie voor flow-based capaciteitsberekening voor het day-ahead tijdsbestek in de Centraal-West Europa regio (hierna: CWE FB DA).

Wat is flow-based

De elektriciteitsnetten van de landen in Centraal-West Europa zijn onderling verbonden, hetgeen handel in elektriciteit tussen de verschillende landen mogelijk maakt. Concurrentie tussen producenten van verschillende landen leidt tot een scherpere prijs op de groothandelsmarkten. De transportcapaciteit tussen de verschillende landen is echter beperkt en om deze reden moet de beschikbare capaciteit efficiënt worden benut. Door flow-based marktkoppeling wordt capaciteit toegewezen aan transacties die een hoge waarde vertegenwoordigen én een lage belasting op het net veroorzaken. Dit leidt tot een optimaal gebruik van het elektriciteitsnet.

Aanvraag tot wijziging van de voorwaarden

In randnummer 41 van het besluit van 31 augustus 2018 zijn onder andere de volgende voorwaarden verbonden aan de goedkeuring:

a. De ACM dient van TenneT TSO B.V. een verdere verduidelijking van het gebruik van de external constraint on the global net position ontvangen. Deze verduidelijking dient ten minste te bestaan uit:
i. de toe te passen waarde van de constraint voor de Nederlandse biedzone;
ii. een beschrijving hoe de external constraint on the global net position mee wordt genomen in het marktkoppelingsproces;
iii. een beschrijving hoe de toepassing van de constraint tussen de TSBs van de CWE-regio wordt gecoördineerd en hoe deze terug kan worden gevonden in de transparantie- en monitoringsdata van de flow-based marktkoppeling; en
iv. per biedzone de datum vanaf wanneer gebruik zal worden gemaakt van de external constraint on the global net position.

b. Marktpartijen dienen tijdig te worden geïnformeerd indien op een CNEC niet een 20% minimale RAM wordt gegarandeerd.

TenneT heeft in de aanvraag tot wijziging van deze voorwaarden aangegeven dat met het aannemen door het Europees Parlement van de European Parliament legislative resolution of 26 March 2019 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the internal market for electricity (recast) (hierna: aangepaste Elektriciteitsverordening), er een nieuwe juridische werkelijkheid zal ontstaan voor TenneT zodra de aangepaste Elektriciteitsverordening van toepassing is. Deze verordening stelt aanvullende eisen ten opzichte van de Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 en Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 (CACM Verordening) welke relevante voorwaarden, taken en eisen stelt voor TenneT aan grensoverschrijdende handel in elektriciteit. In het bijzonder stelt de aangepaste Elektriciteitsverordening in artikel 16, achtste lid, minimale eisen aan de hoeveelheid interconnectiecapaciteit die transmissienetbeheerders zoals TenneT ter beschikking moeten stellen aan grensoverschrijdende handel. Deze vereiste komt in de flow-based capaciteitsberekingsmethode tot uiting in een bepaalde minimale hoeveelheid beschikbare marge ('Remaining Available Margin') in kritische netwerkelementen. Dientengevolge is het niet meer relevant om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de huidige minimale Remaining Available Margin uit de methode voor CWE FB DA te verhogen, zoals was voorgeschreven in de voorwaarde van het besluit van de ACM van 31 augustus 2018, omdat de aangepaste Verordening de hoeveelheid voorschrijft, aldus TenneT.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 14 juni 2019.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/19/035691.

per post:

Autoriteit Consument & Mark
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat.DE@acm.nl

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.