Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa stelt methodebesluiten voor beheerder landelijke gastransportnet vast

Nieuwsbericht 08-36De NMa heeft op 16 december drie methodebesluiten voor GasTransportServices (GTS), de beheerder van het landelijke gastransportnet, vastgesteld. Op basis van deze methodebesluiten kan de NMa in het tweede kwartaal van 2009 de doelmatigheidskorting en de tarieven vaststellen. De doelmatigheidskorting is een middel om de beheerders van energienetten te prikkelen doelmatiger te gaan werken.

Anders dan bij de regionale netbeheerders zijn voor het landelijke beheer van het gastransportnet verschillende methodebesluiten nodig: onder andere voor de transporttaak, een voor de balanceringstaak (door middel van balancering kunnen handelaren op marktconforme wijze hun in- en uitgaande gasstromen in balans brengen) en een voor de kwaliteitsconversietaak (kwaliteitsconversie is het omzetten van gas met hoogcalorische waarde naar laagcalorische waarde voor onder meer huishoudens). Per taak wordt in deze methodebesluiten bepaald hoe de doelmatigheidskorting zal worden berekend. Dit is een gevolg van een uitspraak van het CBb uit november 2006. Het CBb oordeelde over de methodebesluiten 2006-2009 voor GTS dat de NMa niet op basis van de omzet mocht reguleren (dit bood volgens het CBb aan afnemers namelijk te weinig zekerheid over de hoogte van de verschillende tarieven), maar richting moest geven aan de tarieven van GTS. Niet de totale inkomsten van GTS moesten gereguleerd worden volgens het CBb, maar de concrete tarieven op afzonderlijke diensten. De nu vastgestelde methodebesluiten houden hier rekening mee en gelden voor de periode 2009 tot en met 2012 .

Na de uitspraak van het CBb van twee jaar geleden kondigde de minister in maart 2007 in een brief aan de Tweede Kamer aan dat zij het reguleringskader voor het landelijke gastransportnet zou veranderen. Dit reguleringskader verscheen op 7 juli van dit jaar. De NMa legde de ontwerpmethodebesluiten die hierop zijn gebaseerd 14 dagen daarna ter inzage.

De NMa verwacht dat ze de doelmatigheidskortingen - en daarmee samenhangend de tariefbesluiten - in het tweede kwartaal van 2009 bekend kan maken. Er vinden nog analyses plaats van diverse data die nodig zijn om deze besluiten te nemen. Zolang geen nieuwe transporttarieven zijn vastgesteld, blijven de tarieven 2006 van kracht.

Direct belanghebbenden kunnen tegen de methodebesluiten binnen zes weken beroep aantekenen.