Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

10 bouwondernemingen beëindigen procedures in 'oude bouwzaken'

10 bouwbedrijven hebben ervoor gekozen schoon schip te maken in een aantal 'oude bouwzaken'. Het betreft de ondernemingen Arcadis, Ballast Nedam, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Koninklijke Volker Wessels Stevin, Koop Tjuchem, Ooms Avenhorn, Oosterhof-Holman en Reef.

Op 18 december 2003 legde de NMa aan deze ondernemingen hoge boetes op vanwege één of meer overtredingen van het kartelverbod, te weten het maken van prijsafspraken, marktverdelingsafspraken dan wel verboden aanbestedingsafspraken. De overtredingen hadden betrekking op de aanbesteding van vijftien grote infrastructurele projecten in de regio Haarlemmermeer/Schiphol, op de aanleg, renovatie en onderhoud van kunststof atletiekbanen dan wel op het onderhoud van wegen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De genoemde ondernemingen tekenden bezwaar aan tegen de opgelegde boete(s), maar hebben hun bezwaar- en/of beroepsprocedure(s) in deze zaken nu beëindigd. De NMa heeft de eerder opgelegde boetes gematigd.

Door de medewerking van de betrokken ondernemingen aan de versnelde sanctieprocedures die de NMa in latere bouwzaken startte en de betaling van de in dat kader opgelegde boete(s), hebben de betrokken ondernemingen een duidelijk signaal afgegeven om daadwerkelijk 'schoon schip' te willen maken. Bovendien hebben de betrokken bouwondernemingen schoon schip gemaakt in de relatie met hun overheidsopdrachtgevers door middel van het leveren van een financiële bijdrage aan de 'Collectieve Regeling Bouwnijverheid', op basis waarvan opdrachtgevers schadeloos worden gesteld. De NMa beoordeelt dit als positief.

Tegen deze achtergrond heeft de NMa de hoogte van de opgelegde boetes in een aantal 'oude bouwzaken' in heroverweging genomen. De NMa heeft de eerder opgelegde boetes in deze zaken gematigd door 10 procent van de feitelijke financiële bijdrage aan de 'Collectieve Regeling Bouwnijverheid' in mindering te brengen op de in 2003 opgelegde boetes en de resterende boetebedragen te matigen met 45 procent. De nieuwe boetes die aan de betrokken ondernemingen zijn opgelegd bedragen tezamen ruim EUR 53 miljoen.

De NMa staat positief tegenover de wens van de betrokken ondernemingen om een streep onder de 'oude bouwzaken' te zetten en de blik vooruit te richten. Met het beëindigen van de procedures in deze zaken hebben de betrokken ondernemingen een belangrijke stap in deze richting gezet.

De NMa blijft niettemin toezicht houden op de naleving van het kartelverbod in de bouwsector. Ondernemingen die vermoeden dat er sprake is van een overtreding van de Mededingingswet anders dan de overtredingen die tot nu toe in de bouwsector al zijn geconstateerd, kunnen dit melden bij de NMa en een clementieverzoek indienen. Op basis van een clementieverzoek kunnen bedrijven boete-immuniteit of verlaging van de boete ('clementie') verkrijgen indien zij zelf informatie doorgeven aan de NMa over kartels waarbij zij betrokken zijn of zijn geweest. Voorwaarde is dat bedrijven zich individueel melden bij het Clementiebureau van de NMa en waardevolle informatie verstrekken. De NMa heeft daarvoor richtsnoeren opgesteld. Het Clementiebureau van de NMa is te bereiken via telefoon 070 330 1710, fax 070 330 1700 of e-mail: clementie [at] acm [punt] nl (clementie[at]acm[dot]nl).