Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

ACM consulteert rapport Marktscan Pakketten

20-05-2016

Waarom deze consulatie?

In oktober 2015 is ACM begonnen met het onderzoeken van de pakkettenmarkt in Nederland. De resultaten van dit onderzoek heeft ACM gepubliceerd in de Marktscan Pakketten. Vandaag start ACM met een openbare consultatie naar aanleiding van de onderzoeksresultaten: ACM nodigt iedereen die kennis heeft van de markt voor pakketdiensten uit om te reageren. ACM is in het bijzonder geïnteresseerd in de zienswijze van pakketvervoerders.

Achtergrond bij de Marktscan Pakketten

Door de toename van e-commerce is de markt voor pakketvervoer de afgelopen jaren sterk gegroeid. Het doel van dit onderzoek was om een scan uit te voeren om inzicht te krijgen in de marktstructuur en de concurrentieverhoudingen tussen de verschillende pakketvervoerders.

Voor het onderzoek heeft ACM naast een literatuurstudie ook gesprekken gevoerd met meerdere partijen en een openbare consultatie uitgevoerd bij de start van dit onderzoek. Tevens heeft ACM bij verschillende pakketvervoerders vragenlijsten uitgezet om kwantitatieve informatie over de markt te verkrijgen over de periode 2012 – 2015.

Consultatievragen

Via de openbare consultatie geeft ACM u de gelegenheid om uw zienswijze te geven op het onderzoek. Wij verzoeken u daarbij ook vriendelijk om uw inzichten te delen over onderstaande consultatievragen:

  1. Wat is uw algemene zienswijze op de Marktscan Pakketten.
  2. In hoeverre verwachten partijen dat er een nieuwe pakketvervoerder kan toetreden tot de Nederlandse markt of dat grote verzenders zelf de bezorging van pakketten gaan verzorgen? Wat zijn volgens partijen de belangrijkste effecten van deze ontwikkelingen op de markt?
  3. Wat zien partijen als de impact van de btw-vrijstelling op UPD-diensten op de concurrentieverhoudingen op de markt? In welke (onderdelen van) dienstverlening werkt dit effect door?
  4. Wat is volgens partijen het effect van het verschil in onderhandelingsmacht tussen grote en kleine verzenders op de ontwikkeling van e-commerce?
  5. Hoe verklaren partijen dat de groei van volumes en bijbehorende schaalvoordelen niet of slechts gedeeltelijk terug te zien zijn in een daling van de gemiddelde opbrengsten?
  6. Ervaren partijen de markt voor grensoverschrijdend pakketvervoer als meer concurrerend dan de markt voor binnenlands pakketvervoer? Waar blijkt dat uit en wat zijn de gevolgen hiervan?
  7. In hoeverre zien partijen dat het netwerk van servicepunten de positie op andere segmenten dan het C2X segment kan versterken?

Hoe kunt u reageren?

Per e-mail
U kunt uw zienswijze per mail verzenden aan marktscan-pakketten@acm.nl, onder vermelding van ‘Consultatie Marktscan Pakketten’.

Per post
Autoriteit Consument & Markt
Directie Telecom Vervoer en Post
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Tot wanneer kunt u reageren?

Wij ontvangen u reactie graag uiterlijk op 20 juni 2016.